Význam Akreditiv
Co znamená slovo Akreditiv? Zde naleznete 12 významů slova Akreditiv. Můžete také přidat význam slova Akreditiv sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


Dokument vydaný bankou jménem zákazníka, kterým se banka zavazuje, že proplatí směnky vystavené osobami, od nichž zákazník koupil zboží. Akreditivy nachází uplatnění zejména v mezinárodním obchodě. [..]
Zdroj: businessinfo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


Dokument vydaný bankou jménem zákazníka, kterým se banka zavazuje, že proplatí smìnky vystavené osobami, od nichž zákazník koupil zboží. Akreditivy nachází uplatnìní zejména v mezinárodním obchodì. [..]
Zdroj: gemoney.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


Dokument vydaný bankou jménem zákazníka, kterým se banka zavazuje, že proplatí směnky vystavené osobami, od nichž zákazník koupil zboží. Akreditivy nachází uplatnění zejména v mezinárodním obchodě.  
Zdroj: jaknabanku.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


èástka uložená v bance nebo úvìr poskytnutý bankou, který mùže za stanovených podmínek využít oprávnìná osoba k zaplacení urèitého zboží nebo k èerpání penìz v hotovosti
Zdroj: financni.webz.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


Co je to akreditiv? Akreditiv pochází z francouzkého "accréditer" = pověřovat. Akreditiv je závazek banky na základě žádosti klienta poskytnout oprávněné osobně určité plnění. Nebo jinak řečeno je to [..]
Zdroj: az-data.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


platební dokument, finanèní èástka složená v bance rezervovaná pro úhradu urèitého zboží; povìøovací listina
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


příkaz banky jiné bance, aby po splnění určitých podmínek a ve stanovené lhůtě vyplatila určené osobě stanovenou částku
Zdroj: realitnislovnik.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina Pramen § 2682 Zákon č. 89/2012 Sb. Viz také akceptace (u směnek) banka beneficient dokumentární akreditiv (pro účely občanského zákona) směnka smlouva [..]
Zdroj: business.center.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


Akreditív - 1) bank. platobný a zaisťovací nástroj, slúži na zaistenie platobného a dodávateľského rizika, prípadne ďalších rizík vyplývajúcich zo zahraničných a tuzemských obchodných vzťahov, bežne predstavuje písomný záväzok banky kupujúceho (a/alebo predávajúceho) voči predávajúcemu a kupujúcemu zaplatiť určitú finančnú čiastku, pokiaľ budú v ur [..]
Zdroj: bonumeng.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


Akreditiv (francouzkého accréditer = pověřovat) ) je závazek banky na základě žádosti klienta poskytnout oprávněné osobně určité plnění. Nebo jinak řečeno je to také finanční částka složená v bance a rezervovaná na úhradu určitého zboží v dohodnutý čas.
Zdroj: financialmarkets.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditiv


Akreditiv představuje závazek banky, že na základě žádosti klienta – příkazce a na jeho účet poskytne oprávněné osobě – beneficientovi určité plnění.Akreditiv je starobylý a vynikající institut obcho [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akreditiv


je zpùsob platby, pøi nìmž se banka prostøednictvím smlouvy o otevøení akreditivu zavazuje, že na základì žádosti pøíkazce poskytne urèité osobì (oprávnìnému, beneficientovi) na úèet pøíkazce urèité plnìní, jestliže oprávnìný splní do urèité doby stanovené podmínky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

<< Výnos do splatnosti Bankomatová karta >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam