Význam Albedo
Co znamená slovo Albedo? Zde naleznete 7 významů slova Albedo. Můžete také přidat význam slova Albedo sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Albedo


odrazivost matné plochy - pomìr mezi intenzitou záøení odraženého a dopadajícího
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Albedo


odrazivost difuznì odrážející matné plochy
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Albedo


– míra odrazivosti povrchu tìlesa. Jde o pomìr dopadajícího a odraženého elektromagnetického záøení vyjádøený zpravidla v procentech nebo desetinných èíslech. Pokud není specifiko [..]
Zdroj: aldebaran.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Albedo


Míra schopnosti objektu (povrchu) odrážet světlo. Poměr mezi dopadajícím a odraženým zářením. Dobře odrážející povrch má vysoké albedo (křída 0,85,mraky 0,7), špatně odrážející povrch má nízké albedo (žula 0,31, měsíc 0,12, láva 0,04). U planet definujeme tzv. Bondovo (sférické) albedo jako poměr množství záření r [..]
Zdroj: astro.arms.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Albedo


Míra schopnosti povrchu rozptylovat světlo. Vyjadřuje poměr mezi dopadajícím a rozptýleným záření. Objekt s albedem 1 odráží 100 % záření, objekt s albedem 0 neodráží žádné záření. Příklady povrchů do [..]
Zdroj: planety.astro.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Albedo


Obecně odrazová schopnost daného tělesa vyjadřovaná jako podíl záření odraženého k záření dopadajícímu na jednotku plochy. Sníh má vysoké albedo, vegetační pokryv nízké.
Zdroj: chmu.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Albedo


Albedo (z latinského albus – bílý) je míra odrazivosti tělesa nebo jeho povrchu. Jde o poměr odraženého elektromagnetického záření ku množství dopadajícího záření. Zlomek, obvykle vyjadřovaný procentu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Aerosol Alternativní zdroje energie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam