Význam Areál
Co znamená slovo Areál? Zde naleznete 11 významů slova Areál. Můžete také přidat význam slova Areál sami

1

0   0

Areál


Soubor ploch, staveb a zaøízení. Plocha areálu bývá z èásti zastavìná, z èásti volná pro založení zelenì, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšíøení apod.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Areál


oblas, v ktorej žije urèitý druh organizmu alebo urèité spoloèenstvo. V celej oblasti sú podobné klimatické a trofické podmienky.
Zdroj: gep.szm.com

3

0   0

Areál


oblast rozšíření určitých organizmů, typů biotických společenstev nebo jiných vyhraněných jevů. Může být původní i druhotný, endemický i zbytkový (reliktní), podle tvaru a souvislosti rozčleněný neboli disjunktivní, rozptýlený, pásový apod.
Zdroj: goniatit.cz

4

0   0

Areál


vymezená èást území, oblast, okolí, prostor; oblast rozšíøení urèitého taxonu
Zdroj: islo.cz

5

0   0

Areál


Soubor ploch, staveb a zařízení. Plocha areálu bývá z části zastavěná, z části volná pro založení zeleně, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšíření apod.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0   0

Areál


Soubor ploch, staveb a zaøízení. Plocha areálu bývá z èásti zastavìná, z èásti volná pro založení zelenì, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšíøení apod.
Zdroj: bydlenisnu.cz

7

0   0

Areál


Soubor ploch, staveb a zařízení. Plocha areálu bývá z části zastavěná, z části volná pro založení zeleně, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšíření apod.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

8

0   0

Areál


Soubor ploch, staveb a zařízení. Plocha areálu bývá z části zastavěná, z části volná pro založení zeleně, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšíření apod.
Zdroj: cip-stavby.cz

9

0   0

Areál


soubor či komplex více budov tvořících jeden celek
Zdroj: realitnislovnik.cz

10

0   0

Areál


Areál je obecné označení pro vymezené území, které z nějakého hlediska tvoří jeden celek. areál (stavba): stavebně a zpravidla i z hlediska účelu a vlastnických vztahů tvoří jeden [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

Areál


Areál (z latiny) je území, oblast rozšíření, část zemského povrchu, ve kterém se vyskytuje určitý taxon (druh, rod apod.) Areál se člení na subareály, dílčí jednotky se pak nazýva [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Areál
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Akumulace tepla Archeologická lokalita >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam