Význam Bloková výjimka
Co znamená slovo Bloková výjimka? Zde naleznete 9 významů slova Bloková výjimka. Můžete také přidat význam slova Bloková výjimka sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


5. března 2009: Jedná se o výjimky ze zákazu veřejné podpory, které mohou být poskytnuty, aniž by podléhaly schválení ze strany Evropské komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost a veřejnou podporu na vzdělávání. Možnost použití blokových výjimek byla dána Nařízením Rady 994/1998 pro stanovení podpor nepodléhajících schválení Komisí.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


Jedná se o výjimky ze zákazu veřejné podpory, které mohou být poskytnuty, aniž by podléhaly schválení ze strany Evropské komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokové výjimky jsou dány nařízením Komise upravujícím veřejnou podporu určenou malým a [..]
Zdroj: jihovychod.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


Bloková výjimka je výjimka ze zákazu veřejné podpory, která může být poskytnuta, aniž by podléhala schválení ze strany Evropské komise.
Zdroj: osf-mvcr.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


Naøízení Komise è. 800/2008 umožòuje podnikùm èerpat dotace na dosažení úspor energie (oblasti A a B) a na podporu energie z obnovitelných zdrojù energie (oblast C). Výše dotace je pak procentuálnì omezena v závislosti na velikosti žadatele (viz heslo drobný, malý a støední podnikatel).
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


Bloková výjimka je výjimkou ze zákazu veřejné podpory. Jedná se o podporu formou přímého poskytnutí finančních prostředků na konkrétní činnosti (tzn. na vzdělávací projekty, pro vytváření pracovních míst a na konzultační a poradenské služby). U jednotlivých činností pak ÚOHS stanovuje akceptovatelná maxima.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost a veřejnou podporu na vzdělávání. Možnost použití blokových výjimek by [..]
Zdroj: mpo-oppi.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


Blokovou výjimku nařizuje Evropská komise. Jde o případ, kdy daná zařízení mohou spravovat například veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům nebo spravují veřejnou podporu na zaměstnanost, [..]
Zdroj: enovation.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bloková výjimka


Jedná se o nařízení Evropské komise, které umožňuje udělit veřejnou podporu pro podporu určitých cílů EU. Např. se jedná o podporu pro MSP, zaměstnanosti, vzdělávání, regionální rozvoj a další, pokud jsou splněny podmínky daného nařízení.
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz (offline)

<< Benefit 7+ Brownfield >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam