Význam Co byste mìl udìlat
Co znamená slovo Co byste mìl udìlat? Zde naleznete 7 významů slova Co byste mìl udìlat. Můžete také přidat význam slova Co byste mìl udìlat sami

1

0   0

Co byste mìl udìlat


Zkuste navrhnout nìjaký postelový experiment, nebo ji pøímo požádejte, aby vám vyprávìla o svých erotických fantaziích. I kdybyste si její prohlášení vyložili chybnì, vnesením nov [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

2

0   0

Co byste mìl udìlat


Zkuste opatrnì navrhnout nìkolik alternativ programu – a pokud se nebude nadšenì tváøit ani na jednu z nich, projevte touhu objevovat její nádherné tìlo. Jestliže však s nabídkou kv [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

3

0   0

Co byste mìl udìlat


Mùže vám to pøipadat jako nejvìtší klišé ze všech, ale soustøeïte se víc na pøedehru, bìhem níž partnerku patøiènì naladíte. Nemusí jít nutnì o spoleènou koupel pøi svíèká [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

4

0   0

Co byste mìl udìlat


Pokud vás pøedstava mìnìní plínek nijak zvl᚝ neláká, je na èase velmi zpozornìt a pøedzásobit se dostateènou zásobou kondomù. A protože rozhodnutá žena je nejvíc ze všeho podo [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

5

0   0

Co byste mìl udìlat


A už øeknete cokoli, v každém pøípadì musí z vašeho vyjádøení jasnì vyplynout, že ženou èíslo jedna je pro vás vaše partnerka. Na druhou stranu není pøíliš vhodné vyjadøovat [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

6

0   0

Co byste mìl udìlat


Záleží na tom, co od vašeho aktuálního vztahu ve skuteènosti chcete. Pokud si dokážete pøedstavit, že byste se vedle ní probouzel každé ráno, mùžete jejímu náznaku porozumìt. V opa [..]
Zdroj: xman.idnes.cz

7

0   0

Co byste mìl udìlat


Možná vás obdobné prohlášení svádí k vtipné replice o slepecké holi, nicménì na vtipy teï není èas. Ona chce slyšet, že je stále krásná a že jste rád, že ji máte... tak jí to [..]
Zdroj: xman.idnes.cz


Přidat význam slova Co byste mìl udìlat
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Proè to øíká anfas >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam