Význam Efektivita
Co znamená slovo Efektivita? Zde naleznete 10 významů slova Efektivita. Můžete také přidat význam slova Efektivita sami

1

1   0

Efektivita


Brát v úvahu finanční prostředky investovány a používá výsledek se nazývá efektivní.
Zdroj: imsware.de

2

0   0

Efektivita


účinnost, působivost, efektivnost, eficience
Zdroj: coznamena.cz

3

0   0

Efektivita


úèinnost, pùsobivost, efektivnost, eficience
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

4

0   0

Efektivita


Úèinnost, komplexní výslednost, mìøítko jakékoliv zámìrné lidské èinnosti, pøedevším práce; pomìr mezi vynaloženými prostøedky a výsledkem, zejména však mezi možným a&nb [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

Efektivita


oznaèuje dosažení požadovaných výsledkù s minimálním výdajem použitých zdrojù, napø. energie, materiálu, èasu, penìz. Porovnávané velièiny nemívají stejný rozmìr. Ve vìtšinì pøípadù se jedná o ekonomické zhodnocení, kde se dosažený úèinek porovnává s vynaloženými náklady. Tak mùžeme napøíklad [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

6

0   0

Efektivita


e Effektivität
Zdroj: pamprofi.cz

7

0   0

Efektivita


úèinnost, pùsobivost, efektivnost, eficience
Zdroj: islo.cz

8

0   0

Efektivita


Úèinnost mezi vstupní výkonnostní hodnotou a výstupní výkonnostní hodnotou seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

9

0   0

Efektivita


Účinnost může označovat: účinnost (fyzika) – fyzikální veličina světelná účinnost účinnost (právo) – vlastnost právního předpisu
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   1

Efektivita


Zkoumá Amtshandeln z hlediska jeho výkon. V popředí je jak některé cíle nelze dosáhnout bez speciálně k plnění cílů. Posouzení efektivity následovala tak, spíše krátkodobé, přímých činností orientovaných perspektivy. Jinými slovy: efektivita znamená, že děláte věci správně.
Zdroj: imsware.de

Přidat význam slova Efektivita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Účinnost Přímé náklady >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam