Význam Ekologická zátìž
Co znamená slovo Ekologická zátìž? Zde naleznete 3 významů slova Ekologická zátìž. Můžete také přidat význam slova Ekologická zátìž sami

1

0   0

Ekologická zátìž


Pojmem ekologické (staré) zátìže se oznaèují staré skládky, staré èásti výrobních areálù a velkoplošná zneèištìní pùdy, jejichž dùsledkem je nebezpeèí a ohrožení zdraví èlovìka nebo životního prostøedí. Starými skládkami mohou být zvláštì již nepoužívaná místa skládek komunálního a prùmyslového od [..]
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Ekologická zátìž


zpùsob, rozsah a intenzita pùsobení výrobního procesu, dílny, provozu, podniku èi spoleènosti na pøírodní složky (voda, vzduch, pùda, flóra, fauna, biosféra) a funkèní subsystémy (práce, bydlení, vzdìlávání, zdravotnictví, kultura, sport, rekreace) životního prostøedí èlovìka a dalších živých organismù.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

3

0   0

Ekologická zátìž


Pojmem ekologické (staré) zátìže se oznaèují staré skládky, staré èásti výrobních areálù a velkoplošná zneèištìní pùdy, jejichž dùsledkem je nebezpeèí a ohrožení zdraví [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

Přidat význam slova Ekologická zátìž
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Ekologická stabilita Ekosystém >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam