Význam Exekuce
Co znamená slovo Exekuce? Zde naleznete 34 významů slova Exekuce. Můžete také přidat význam slova Exekuce sami

1

2   0

Exekuce


Exekuce je legální převzetí cizího majetku dlužníka z důvodů nesplácení úvěru nebo jiného finančního závazku. Jde o krajní formu vymáhání dluhů, kdy je i proti vůli majitele zabavován jeho majetek. [..]
Zdroj: az-data.cz

2

2   1

Exekuce


Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připou [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

3

0   0

Exekuce


provedení soudem stanoveného úkonu na majetku dlužníka. Napø. v pøípadì platební neschopnosti podniku je vyhlášena exekuce jeho majetku – zpenìžení majetku a úhrada závazkù likvidovaného podniku
Zdroj: financni.webz.cz

4

0   0

Exekuce


Exekuce je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá zpravidla ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně donucení ke splnění jiné povinnosti. [..]
Zdroj: ahareality.cz

5

0   0

Exekuce


Postup státních orgánů k zajištění rozhodnutí soudu nebo orgánů státní správy donucením dlužníka k plnění povinností uloženým mu rozhodnutím (exekučním titulem).
Zdroj: apogeo.cz

6

0   0

Exekuce


Exekuce je soudní rozhodnutí odebrání majetku, či peněz ve prospěch věřitele.
Zdroj: opujcky.cz

7

0   0

Exekuce


Exekuce je nucený výkon exekučního titulu (kterému předchází např. nesplácení závazků a dluhů).
Zdroj: pujckapenize.cz

8

0   0

Exekuce


Výkon donucovací pravomoci proti osobě, která odmítá splnit úřední, soudní nebo správní příkaz.
Zdroj: usetritnadanich.cz

9

0   0

Exekuce


Pojem exekuce lze jednoduše charakterizovat jako výkon nucený výkon rozhodnutí, nebo též jako řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno. Většinou se jedná o vymožení částky [..]
Zdroj: firmus.cz

10

0   0

Exekuce


výkon rozhodnutí
Zdroj: islo.cz

11

0   0

Exekuce


Exekuce (zákon è. 120/2001 Sb. ) je výkon rozhodnutí, øízení, v nìmž je zjištìné a vykonatelné právo urèitou mocí provedeno. Exekuce je jedním z nástrojù vymáhání pohledávek za pøedpokladu, že dlužník [..]
Zdroj: obchodsdluhy.cz

12

0   0

Exekuce


nucený výkon rozhodnutí (např. zabavení majetku, dražba, soudní prodej)
Zdroj: diskontreality.cz

13

0   0

Exekuce


Účelem je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.
Zdroj: metr2reality.cz

14

0   0

Exekuce


Účelem je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz

15

0   0

Exekuce


nucený výkon rozhodnutí (např. zabavení majetku, dražba, soudní prodej)
Zdroj: realitnislovnik.cz

16

0   0

Exekuce


Exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele.
Zdroj: rn-credit.cz

17

0   0

Exekuce


výkon rozhodnutí řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno Viz také exekutor
Zdroj: business.center.cz

18

0   0

Exekuce


Výkon donucovací pravomoci proti osobě, která odmítá splnit úřední, soudní nebo správní příkaz.
Zdroj: uctovani.net

19

0   0

Exekuce


Exekuční neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský záp [..]
Zdroj: globalinkaso.cz

20

0   0

Exekuce


Účelem je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

21

0   0

Exekuce


je výkon exekučního řízení. Exekuci provádí samotné soudy nebo samostatní soudní exekutoři. Do exekuce náleží např. vykonatelné rozhodnutí soudu, exekutorský zápis, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, vykonatelný rozhodčí nález, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a [..]
Zdroj: vymahanidluhu.cz

22

0   0

Exekuce


Legální převzetí cizího majetku dlužníka z důvodů nesplácení úvěru nebo jiného finančního závazku.
Zdroj: financialmarkets.cz

23

0   0

Exekuce


Výkon rozhodnutí proti subjektu, který odmítá splnit úøední, soudní nebo správní pøíkaz.
Zdroj: klo.cz

24

0   0

Exekuce


Je nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím.
Zdroj: online-bankomat.cz

25

0   0

Exekuce


Jde o sankční způsob vypořádání věřitelovy pohledávky vůči dlužníkovi. Nastává ve chvíli, kdy dlužník řádně a včas nesplnil svůj dluh. Věřitel se poté může obrátit na některou z pověřených institucí (soudy nebo exekutorské úřady), aby jeho pohledávku vymohla. Podle novel občanského soudního řádu a exekučního řádu, platných od 1. 1. 2013 už všechny [..]
Zdroj: pujckomat.cz

26

0   0

Exekuce


Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

27

0   0

Exekuce


Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

28

0   1

Exekuce


Výkon rozhodnutí proti subjektu, který odmítá splnit úřední, soudní nebo správní příkaz.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

29

0   1

Exekuce


Exekuce je nedobrovolný, vynucený úkon, při kterém dochází k zabavení a následnému prodeji movitého i nemovitého majetku nebo práv a následnému zpeněžení veřejnou dražbou.
Zdroj: mesec.cz

30

0   1

Exekuce


Exekuce je zákonný instrument - vykonávací řízení pro vynucený výkon na základě právního exekučního titulu.
Zdroj: homepujcka.cz

31

0   1

Exekuce


Exekuce je zákonem stanovený postup, kterým se vynucuje rozhodnutí, jež nebylo splněno dobrovolně ve stanovené lhůtě. Předpokladem exekuce je exekuční titul. Exekuční řízení je potom řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, přičemž toto ř&i [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu

32

0   1

Exekuce


K uvalení exekuce dojde, má-li majitel nemovitosti nesplacené dluhy. Nesplatí-li majitel dlužnou částku, byt mu exekutor zabaví. Takto zabavené nemovitosti můžete velice výhodně koupit. Obavy, že by po vás mohl kdokoliv vymáhat dluh původního majitele, nejsou v případě právně ošetřeného prodeje na místě. Přesto odborníci doporučují exekučně zabaven [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

33

0   1

Exekuce


Úèelem je zajistit rychlou a úèinnou ochranu vìøitelových práv, která mu byla vùèi dlužníkovi pøiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekuèním titulem.
Zdroj: finaktiv.cz

34

0   1

Exekuce


Exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele.
Zdroj: raj-nemovitosti.cz

Přidat význam slova Exekuce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Evidence daní FIFO >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam