Význam GARANT
Co znamená slovo GARANT? Zde naleznete 5 významů slova GARANT. Můžete také přidat význam slova GARANT sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

GARANT


Osoba, která ručí a odpovídá za správnost a korektní provedení. Často jde například o odborníka v daném oboru, který se zaručuje za práci někoho dalšího (garant projektu, garant předmětu vyučovaného na vysoké škole, atd.). Od tohoto slova je také odvozeno slovo garantovat = ručit za něco. To našlo uplatnění v běžné mluvě i mezi laiky (“Můžu ti garantovat, že už to nikdy neudělá.”). Rozšířený je také výraz garance = záruka. Používá se i jako synonymum pro záruční lhůtu, tedy dobu, po kterou je obchodník odpovědný za vady prodaného výrobku. Po tuto dobu může zákazník tedy uplatnit záruku a prodejce povinnost zboží přijmout a v případě oprávněnosti reklamaci vyřešit.
Zu - 11. prosince 2018

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

GARANT


Èlen týmu léèebného èi resocializaèního zaøízení, který má konkrétního klienta na starosti jako jeho individuální konsultant a prùvodce léèebným procesem. Úkolem garanta mùže být napø. plánování a hodnocení krokù vedoucích ke zmìnì, pomoc pøi øešení problémù, poskytování podpory a korektivní zkušenosti apod. Individuální práce garanta s klientem je [..]
Zdroj: drogy-info.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

GARANT


Èlen týmu léèebného èi resocializaèního zaøízení, který má konkrétního klienta na starosti jako jeho individuální konsultant a prùvodce léèebným procesem. Úkolem garanta mùže být napø. plánování a hodnocení krokù vedoucích ke zmìnì, pomoc pøi øešení problémù, poskytování podpory a korektivní zkušenosti apod. Individuální práce garanta s klient [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

GARANT


ruèitel, subjekt za nìco zodpovìdný, poskytující záruku
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

GARANT


Pracovník, který odpovídá za průběh akce. U vzdělávací akce za to, že je v souladu s očekáváním posluchačů a naplňuje vytyčené cíle.
Zdroj: andromedia.cz
<< FOKUS GESTALT-TERAPIE >>