Význam Generalizace
Co znamená slovo Generalizace? Zde naleznete 9 významů slova Generalizace. Můžete také přidat význam slova Generalizace sami

1

0   0

Generalizace


Zobecòování, rozšiøování platnosti poznatkù na ostatní jevy, rozšiøování vlastností na ostatní souèásti, vytváøení obecných pojmù z ménì obecných.
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Generalizace


metoda vydìlení obecných/spoleèných znakù, jevù z jevù ménì obecných, resp. z objektù nebo jevù urèitého druhu. Specificky usuzování o vlastnostech všech zástupcù z dané skupiny p [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   0

Generalizace


viz podnìtová generalizace
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

Generalizace


zevšeobecòování
Zdroj: pppbruntal.cz

5

0   0

Generalizace


zevšeobecòování; vytváøení obecných pojmù nebo zákonitostí; rozšiøování, rozšíøení chorobné zmìny v organizmu na více orgánù nebo tkání
Zdroj: islo.cz

6

0   0

Generalizace


Výbìr a zobecòování jevù, které se vyjadøují grafickými prostøedky v mapì. Týká se zjednodušování obrazcù na topografické ploše, které vede pøi postupujícím zmenšování mìøítka mapy až k úplnému nahrazení obrazce mapovou znaèkou. Vedle toho je to i vynechávání nepodstatných podrobností. Stupeò generalizace je [..]
Zdroj: gis.zcu.cz

7

0   0

Generalizace


Zevšeobecnění; závěr učiněný z omezeného počtu věcí nebo událostí zařazených do jedné kategorie, o celku věcí či událostí v rámci této kategorie.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

0   0

Generalizace


zevšeobecòování
Zdroj: help24.cz

9

0   0

Generalizace


Generalizace (z lat. generalis, všeobecný, od genus, rod) znamená zobecnění nebo zobecňování. Nejčastěji znamená, že se vlastnosti, zjištěné u jistého počtu prvků nějaké množiny, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Generalizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Garda Genesis >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam