Význam Instrumentalismus
Co znamená slovo Instrumentalismus? Zde naleznete 2 významů slova Instrumentalismus. Můžete také přidat význam slova Instrumentalismus sami

1

0   0

Instrumentalismus


Subjektivnì idealistická filozofie, varianta pragmatismu. Pojmy, vìdecké zákony a teorie považuje za pouhý prostøedek pøizpùsobení se èlovìka promìnlivým podmínkám, pravdu za prostøedek zajišují [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Instrumentalismus


jeden ze smìrù pragmatismu, rozpracovaný J. Deweyem – rozum a zkušenost jsou spolu s prostøedky, které umožòují orientaci ve svìtì, prostøedkem adaptability; myšlení není odrazem objektivní reality, a [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova Instrumentalismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Instituce Intelektuál >>