Význam Interference
Co znamená slovo Interference? Zde naleznete 11 významů slova Interference. Můžete také přidat význam slova Interference sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


skládání, křížení, v kvantové fyzice superpozice dvou a více vln.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


vzájemné pùsobení dvou vlivù, v optice èi akustice obecnì jevy, které lze pozorovat u koherentního záøení
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


1. snížení rychlosti èi pøesnosti nìkterých kognitivních procesù (napø. rozpoznání), zpùsobená konkurenèními vlivy. Pøíkladem mùže být obtížnost rozpoznání pøedmìtu, umístìného mezi podobnými pøedmìty [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


viz retroaktivní interference
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


Snižuje pøesnost genetického mapování (urèení vzdáleností mezi geny), protože vznik crossing-overu v urèitém místì chromozomu více èi ménì znemožòuje vznik druhého, resp. dalších crossing-overù v [..]
Zdroj: user.mendelu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


støetnutí, vzájemné ovlivnìní, køížení (napø. zájmù)
Zdroj: pppbruntal.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


– skládání vln z nìkolika zdrojù. V daném místì se sèítají amplitudy vln. Jsou-li v protifázi, dojde k zeslabení výsledné vlny (destruktivní interferenci). Jsou-li ve fázi, d [..]
Zdroj: aldebaran.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


1. v ekologickém pojetí bezprostřední vzájemné působení organismů v ohraničeném prostoru, zejména když jejich počet překročí únosnou míru, 2. znemožnění vzniku infekce nebo potlačení reprodukce jiným [..]
Zdroj: agromanual.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


støetnutí, vzájemné ovlivnìní, køížení (napø. zájmù)
Zdroj: help24.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


Interference (interferenční jev) znamená vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty. Nejčastěji se jedná o charakteristickou vlastnost vln. Při jejich pohybu a prolínání se v určitém [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interference


Interference může být : obecně vzájemné pronikání, skládání, střetávání, prolínání, ovlivňování ve fyzice a technice interference různých vlnění interference světla nebo jiného záření interference zvu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Inerciální Interpretace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam