Význam Obchodní majetek
Co znamená slovo Obchodní majetek? Zde naleznete 7 významů slova Obchodní majetek. Můžete také přidat význam slova Obchodní majetek sami

1

0   0

Obchodní majetek


Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno aneb [..]
Zdroj: az-data.cz

2

0   0

Obchodní majetek


pøedstavuje úhrn majtkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka, a o kterých se souèasnì úètuje nebo úètovalo.
Zdroj: dower.cz

3

0   0

Obchodní majetek


souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat Pramen § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Viz také obchodní majetek (pro účely obchodního zákoníku) obchodní maj [..]
Zdroj: business.center.cz

4

0   0

Obchodní majetek


souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů ("daňová evidence") Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se [..]
Zdroj: business.center.cz

5

0   0

Obchodní majetek


Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely obchodního zákoníku rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek. Obchodní zákoník zruš [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

Obchodní majetek


Souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých vylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci.
Zdroj: financialmarkets.cz

7

0   0

Obchodní majetek


Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní. Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný vlastník (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Obchodní majetek
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Nájemné Osoby blízké >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam