Význam Osoby blízké
Co znamená slovo Osoby blízké? Zde naleznete 6 významů slova Osoby blízké. Můžete také přidat význam slova Osoby blízké sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Osoby blízké


Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z n [..]
Zdroj: az-data.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Osoby blízké


Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.Stupeň příbuzenství dvou osob se určuje podle počtu zrození, jimiž v řadě přímé pochází jedna od druhé [..]
Zdroj: alka-mzdy.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Osoby blízké


manželé, příbuzní v řadě přímé, děti uvedené v § 20 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, sourozenci, zeť a snacha, a to kteréhokoli z manželů Pramen § 24 zákona č. 151/1991 Sb., o důchodovém pojištění Viz také osoba blízká (ve smyslu občanského zákoníku) osoba blízká (dle trestního zákona) [..]
Zdroj: business.center.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Osoby blízké


Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Zdroj: financialmarkets.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Osoby blízké


Osoby blízké jsou man¾elé, pøíbuzní v øadì pøímé, dìti, sourozenci, ze» a snacha, a to kteréhokoli z man¾elù. Za jiné osoby sobì navzájem blízké se pokládají takové osoby, jestli¾e by újmu, kterou utrpìla jedna z nich, druhá dùvodnì poci»ovala jako újmu vlastní.
Zdroj: klo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Osoby blízké


Osoba blízká je česká právní kategorie osob použitelná pro účely soukromého i veřejného práva. Za osobu blízkou se považují přímí příbuzní, manželé a registrovaní partneři, sourozenci, ale i jiné osob [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Obchodní majetek Podstatný vliv >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam