Význam Propustek
Co znamená slovo Propustek? Zde naleznete 4 významů slova Propustek. Můžete také přidat význam slova Propustek sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Propustek


Malý mùstek o svìtlosti do dvou metrù, sloužící vìtšinou k pøevedení vodoteèe nebo dešové vody z jedné strany na druhou. Dnes se bìžnì používá pouhých betonových trub, ale pokud je tøeba vyøešit i zároveò podcházení dálnice zvìøí, stavìjí se propustky velké anebo vícetrubové.
Zdroj: dalnice.com

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Propustek


propustek o délce 6m , kde teče potuček a nad propustkem bude 1,5m cesta pro pěší.cesta by měla vést šikmo přes propustek, tak nevím , jestli čela propustku mají vést také šikmo s cestou, nebo musí být rovné kvuli vtoku potučku
Dvořák - 10. května 2021

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Propustek


Propustek je stavba tunelového typu o průměru menším než 2 metry, která slouží k vedení vody pod náspem. Propustky jsou většinou používány pro vedení malého vodního toku, například potoku, či pro migr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Propustek


je mostní objekt, popø. jeho èást s kolmou svìtlostí mostního otvoru do 2,00 m vèetnì, sloužící zpravidla k pøíènému pøevedení stálých nebo obèasných vod, trubních a jiných vedení tìlesem komunikace.
Zdroj: cenastaveb.eu

<< Potrubí Rigol >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam