Význam STREETWORK
Co znamená slovo STREETWORK? Zde naleznete 2 významů slova STREETWORK. Můžete také přidat význam slova STREETWORK sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

STREETWORK


Viz terénní práce
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

STREETWORK


Strukturovaný program Léèebný (pøípadnì léèebnì-výchovný èi léèebnì-resocializaèní) program s následujícími charakteristikami: (1) pøesný èasový rozvrh, (2) soubor pravidel, která stanoví podmínky léèby a definují žádoucí a nežádoucí chování úèastníkù programu vèetnì pøípadných sankcí,  (3) vyvážená skladba programu: skupinové terapeutické akt [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz (offline)
<< STØEDNÌDOBÁ LÉÈBA SUPERVIZE >>