Význam backdoor
Co znamená slovo backdoor? Zde naleznete 9 významů slova backdoor. Můžete také přidat význam slova backdoor sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


v košíkové zadní únik
Zdroj: coznamena.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


Situace po flopu, kdy k doplnění silné kombinace potřebujete trefit dvě karty, zároveň na turn stejně jako na river.
Zdroj: cz.onlinepokeracademy.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


Zadní dvíøka do nìjakého systému nebo programu. Taková místa potenciálních prùnikù instalují nejen hackeøi, ale èas od èasu programátoøi.
Zdroj: vseohw.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


"Zadní vrátka". Jedná se o možnost pøístupu k aplikaci èi operaènímu systému, která následnì umožní ovládnutí napadeného poèítaèe. Backdoor se do systému dostává nejèastìji pomocí poèítaèového viru. P [..]
Zdroj: vseohw.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


Udělat pokerovou kombinaci díky posledním dvěma společným kartám. Sestavit pokerovou kombinaci, která nebyla původně zamýšlená. Používá se zejména pro označení takto uskutečněných flush a straight. [..]
Zdroj: pokerman.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


Backdoor je pojem, který se pojí s oblastí bezpeènosti výpoèetní techniky. Název pochází z angliètiny a èesky znamená zadní dveøe. Pojmem backdoor nazýváme škodlivý kód umožòující pøevzít pøes poèítaè [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


v košíkové zadní únik
Zdroj: online-slovnik.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


In computer terminology, a backdoor (also called a trapdoor) is hidden software or a hardware mechanism that can be triggered to gain access to a program, online service or an entire system.
Zdroj: old.zyxel.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backdoor


Zadní vrátka (anglicky backdoor) je v informatice název metody, která umožňuje obejít běžnou autentizaci, která za běžných okolností brání uživateli v neoprávněném využívání počítačového systému. Zadn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< backboard backup >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam