Význam biomasa
Co znamená slovo biomasa? Zde naleznete 20 významů slova biomasa. Můžete také přidat význam slova biomasa sami

1

0   0

biomasa


celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

2

0   0

biomasa


všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania.
Zdroj: gep.szm.com

3

0   0

biomasa


Biomasa je definována jako hmota organického pùvodu. V souvislosti s energetikou jde nejèastìji o døevo a døevní odpad, slámu a jiné zemìdìlské zbytky vèetnì exkrementù užitkových zvíøat a rovnìž biologicky rozložitelná èást prùmyslového a komunálního odpadu.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

4

0   0

biomasa


Organické (ne fosilní) materiály biologického původu, které mohou tvořit obnovitelný energetický zdroj.
Zdroj: energetickyporadce.cz

5

0   0

biomasa


celková hmotnost všech organizmù vyskytujících se v urèitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu
Zdroj: islo.cz

6

0   0

biomasa


Celková hmota jedinců určitého druhu, skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v hmotnosti sušiny, u živočichů také v čerstvé hmotnosti (v [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0   0

biomasa


Hmota rostlinného nebo živočišného původu, která se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. Protože má původ ve slunečním záření, lze ji, na rozdíl od fosilních paliv jako ropy, uhl [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0   0

biomasa


Množství rostlinné hmoty, která vyroste na určité ploše za určitou dobu.
Zdroj: dotace.nature.cz

9

0   0

biomasa


Hmota rostlinného nebo živoèišného pùvodu, která se øadí mezi obnovitelné zdroje energie. Protože má pùvod ve sluneèním záøení, lze ji, na rozdíl od fosilních paliv jako ropy, uhlí èi plynu, obnovovat. Biomasa se stále èastìji využívá pro energetické úèely, pøedevším pro vytápìní. Rozdìluje se na cílenì pìst [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

10

0   0

biomasa


množství (hmotnost) živých organismů na určité ploše nebo objemu
Zdroj: agromanual.cz

11

0   0

biomasa


Biomasa je látka rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se buď záměrně získává pěstováním rostlin nebo chovem živočichů, či vzniká jako odpad. Biomasa slou [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

12

0   0

biomasa


Jde o organickou hmotu vzniklou prostřednictvím fotosyntézy, která je spalována v klasických tepelných elektrárnách spolu s uhlím. Díky spoluspalování biomasy dochází k úsporám nenahraditelného fosilního paliva, navíc se snižují škodlivé emise oxidů síry. Pro energetické účely se využívá buď odpadní biomasa (dřevn [..]
Zdroj: cez.cz

13

0   0

biomasa


Biomasa je látka rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se buď záměrně získává pěstováním rostlin nebo chovem živočichů nebo vzniká jako odpa [..]
Zdroj: cne.cz

14

0   0

biomasa


Nedávno živý alebo organický materiál, napríklad stromy, plodiny a zvyšky rastlín.
Zdroj: energiazblizka.sk

15

0   0

biomasa


hmota rastlinného alebo živočíšneho  pôvodu. Pre energetické účely sa buď cielene získava pestovaním rastlín alebo chovom živočíchov, či vzniká ako odpad poľnohospodárskej, lesnej [..]
Zdroj: siea.sk

16

0   0

biomasa


těla všech organismů na daném místě (včetně např. schránek)
Zdroj: skolavpohode.cz

17

0   0

biomasa


Hmota organického (rostlinného nebo živočišného) původu, která vzniká díky dopadající sluneční energii. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná nebo tzv. odpadní bio [..]
Zdroj: ekowatt.cz

18

0   0

biomasa


ekologické palivo, například dřevo, dřevěné brikety nebo peletky, štěpka, kůra, sláma, obilí...
Zdroj: druhazelena.cz

19

0   0

biomasa


Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0   0

biomasa


Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova biomasa
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< bantustan berl-beri >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam