Význam bit
Co znamená slovo bit? Zde naleznete 24 významů slova bit. Můžete také přidat význam slova bit sami

1

1   0

bit


Jednotka množstva informácie. 8b=1B (Byte), 1kB=1024B, 1MB=1024kB, 1GB=1024MB
Zdroj: tvorbastranky.sk

2

0   0

bit


''(v informatice)'' nejmenší jednotka informace – 0 nebo 1 | * | nástavec na víceúčelový montážní klíč | ''příčestí trpné jednotného čísla mužského rodu slovesa bít'' | * Jan Neruda: Povídky [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

bit


nejmenší jednotka informace nebo záznamu reprezentující dvojici stavů zapnuto-vypnuto.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   0

bit


Nejmenší, základní jednotka informace - jeden bit může nabývat hodnot 0 a 1, využívá tedy binární (dvojkové) soustavy. Samozřejmě se v běžném životě setkáváme spíše s násobky jako jsou Kb - kilobit (1 [..]
Zdroj: svethardware.cz

5

0   0

bit


zkratka anglického výrazu binary digit (dvojkové èíslo); jednotka nejmenšího množství informace, které je tøeba pro výbìr ze dvou možností (ano/ne, pravda/nepravda, +/-)
Zdroj: info.sks.cz

6

0   0

bit


Základní jednotka informace.
Zdroj: vseohw.net

7

0   0

bit


zkratka anglického výrazu binary digit (dvojkové èíslo); jednotka nejmenšího množství informace, které je tøeba pro výbìr ze dvou možností (ano/ne, pravda/nepravda, +/-)
Zdroj: web.sks.cz

8

0   0

bit


Základní jednotka množství informace. Jeden bit odpovídá množství informace obsažené v objektu, který může nabývat dvou stavů. Bit tedy odpovídá číslici dvojkové soustavy, to se také někdy uvádí [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

9

0   0

bit


Základní jednotka informace nebo označení pro dvojkovou číslici nabývající hodnot 0 nebo 1. Zkratka z angl. výrazu binary digit.
Zdroj: historiepocitacu.cz

10

0   0

bit


základní jednotka informace (definovaná 0 a 1)
Zdroj: peacock.cz

11

0   0

bit


základní jednotka informace, binární èíslice, která má hodnotu 0 nebo 1.
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0   0

bit


je jeden z prvních herních magazínù psaných ve slovenštinì vydávaných na území Èeskoslovenska, který vycházel v období (10/1991 až 12/1994), na svìdomí jej mìla firma Ultrasoft z Bratislavy, která byl [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

13

0   0

bit


– základní jednotka informace, která nabývá dvou hodnot (ano/ne), (0/1), (pravda/nepravda) atd.
Zdroj: aldebaran.cz

14

0   0

bit


je základní a současně nejmenší jednotkou informace, používanou především ve výpočetní technice. Značí se malým písmenem b, např. 16b, ale současně se může také objevit i označení bit.
Zdroj: bezpecne-online.cz

15

0   0

bit


Binary digit
Zdroj: gamo.sk

16

0   0

bit


informace se elektricky pøenáší tak, že se støídají stavy bez napìtí se stavy napìtí, proudu atd (svítí, nesvítí). Tyto stavy se oznaèují jako logická jednièka a nula. Každý takový stav se nazývá jeden bit , jejich tisícinásobek je kilobit, (megabit atd.). èíselnì napø. 32kb, 128kb. Pokud se zjiš?uje, kolik bitù projde za vteøinu, tak se definuje p [..]
Zdroj: czfree.net

17

0   0

bit


názov základnej jednotky informácie. Ako skratka sa používa b. Bit môže nadobúdať jednu z dvoch logických hodnôt - 0 alebo 1.
Zdroj: pcsluzba.sk

18

0   0

bit


základná jednotka informácie
Zdroj: sospreskoly.org

19

0   0

bit


Binary Digit, „jednotka informácie“: 0 alebo 1, áno alebo nie. Na tomto princípe je založená celá výpočtová technika. Informácia je digitalizovaná, tzn. rozložená do jednotlivých bitov a spracovaná. [..]
Zdroj: stopline.sk

20

0   0

bit


nejmenší jednotka dat v poèítaèi. Bit muže nabývat hodnoty 1 nebo 0. Bit je prezentován ve dvojkové soustavì tedy v té, v kterém data jsou zpracovaná poèítaèi
Zdroj: horalek.org

21

0   0

bit


Základní složka digitálních informací, která může nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Pro vyjádření většího množství bitů se požívají násobky - kilo [kbit], mega [Mbit], giga [Gbit] a další.
Zdroj: 2n.cz

22

0   0

bit


A Binary Digit (either a one or a zero); a single digit number in base-2. A bit is the smallest unit of computerized data.
Zdroj: old.zyxel.cz

23

0   0

bit


Bit (z anglického binary digit - dvojková číslice; angl. bit = drobek, kousek) je základní a současně nejmenší jednotkou dat, používanou především v číslicové a výpočetní technice a v teorii informace [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

24

0   0

bit


Bit byl slovenský časopis pro uživatele počítačů ZX Spectrum, Didaktik M, Didaktik Gama, Amiga 500 - 2000, Atari ST, STE, Commodore 64, Atari XE, XL, od pozdějších čísel i pro uživatele počítačů PC. V [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova bit
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< beletrie blond >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam