Význam ekologie
Co znamená slovo ekologie? Zde naleznete 22 významů slova ekologie. Můžete také přidat význam slova ekologie sami

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

ekologie


Vìda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a spoleèenstev, vztahy organismù a jejich životního prostøedí. Viz též ekosystém
Zdroj: stavimedum.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Věda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a společenstev, vztahy organismů a jejich životního prostředí. Viz též ekosystém
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Vědní obor zabývající se studiem a ochranou životního prostředí. Zabývá se především analýzou vztahů v biosféře a klade důraz na studium negativního působení člověka na životní prostředí s cílem tyto [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


nauka o vztazích organizmů k prostředí a o vztazích mezi organizmy určitém prostředí.
Zdroj: goniatit.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Vìdní obor vìnijící se studiu vzájemných vztahù mezi organizmy (rostlinami, živoèichy, atd.) a jinými organizmy a jejich vzájemným pùsebením na a se všemi aspekty jejich okolního pøírodního prostøedí. [..]
Zdroj: savci.upol.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


vìda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostøedím
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Vìda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a spoleèenstev, vztahy organismù a jejich životního prostøedí. Viz též ekosystém
Zdroj: bydlenisnu.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Věda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a společenstev, vztahy organismů a jejich životního prostředí. Viz též ekosystém
Zdroj: chciprojektdomu.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Věda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a společenstev, vztahy organismů a jejich životního prostředí. Viz též ekosystém
Zdroj: cip-stavby.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


nauka o vztahu mezi organismy a jejich životním prostředím
Zdroj: agromanual.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Ekologie je obor zabývající se ochranou životního prostředí před negativními vlivy průmyslových, zemědělských a jiných činností člověka. Možno ji také definovat jako nauku o vzájemných vztazích mezi o [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Směr ekologického myšlení, který vidí řešení ekologických problémů v přeměně lidské civilizace jako celku, přičemž dílčí reformy a řešení pokládá za nedostatečné.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Sociologická disciplína zabývající se zkoumáním interakce mezi sociálními organizacemi a fyzikálním prostředím.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


vìdní obor o vztahu organismu a prostøedí, který studuje vzájemné vztahy mezi živými organismy, vèetnì èlovìka, a jejich životním prostøedím. Aktuálním problémem souèasného svìta je vzájemné respektov [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


věda zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem
Zdroj: skolavpohode.cz

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekologie


"Výraz se používá ve třech podobách : jako věda, jako filosofie a jako duševní obnova. Ve druhém a třetím významu slova je to věda pakticky užitá.
Vědní disciplínu ... vymezil a nazval německý filosof a zoolog Enst Haeckel roku 1866. V tomto smyslu jde tedy o nauku , týkající se vztahů živého organismu s živým i neživým prostředím,týkající se i vztahů mezi jedinci stejného druhu.Je to věda rozsáhlá a pro naše přežití nepostradatelná. Její užití pro uchování biosféry na zemi je jistý učením, ideologií,případně politickou doktrínou. ...
Abychom odlišili co je ekologické jako součást vědní discilíny a to, co se týká filosofie z této vědy vycházející, používáme pro větší pojmovou jasnost trochu krkolomného slova "environmentální",
t.j.t.j. týkající se životního prostředí.
Je to přesnější než kdybychom vlivy a vztahy označovali za ekologické, když nám nejde rovnou o vědu.A závěry , které by nám na základě ekologie a enviromentálních skutečností měly přejít do krve jako mravní imperativ, počítáme do oblasi hlubinné ekologie
anonymní - 31. října 2015

19

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ekologie


nauka o vztazích mezi živými organismy a jejich prostředím | * | ochrana životního prostředí | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

20

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ekologie


Souhrnné oznaèení pro široké spektrum odborných i laických pøístupù k vzájemným vztahùm mezi organismy a jejích životním prostøedím. V zúženém pojetí kritický vztah k dùsledkùm èin [..]
Zdroj: marxismus.cz

21

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ekologie


vìda zabývající se vzájemnými vztahy mezi živými organismy navzájem a prostøedím, kde žijí.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

22

1 Thumbs up   3 Thumbs down

ekologie


 - Zájem o celkový vztah mezi člověkem a prostředím. Taky ve spojení s interní psychologii, celkový vztah mezi osobou a jejíma myšlenkami, strategiemi, chováním, schopnostmi, hodnotami a vírou. Dynamická rovnováha jednotlivých části jakéhokoliv systému.
Zdroj: kouc-koucink.cz

<< džungle elektron >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam