Význam gen
Co znamená slovo gen? Zde naleznete 14 významů slova gen. Můžete také přidat význam slova gen sami

1

0   0

gen


základ genetické informace, který pøedstavuje urèitá sekvence DNA, vázané na chromozómy.
Zdroj: labo.cz

2

0   0

gen


nositel dìdièné informace, nacházející se v jádrech bunìk a tvoøený dvoušroubovicí DNA (u nìkterých virù RNA). Informace uložená v genech je promìnná mutacemi a rekombinacemi, na po [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   0

gen


zkratka z anglického názvu: Global Ecolabelling Network èili Globální sí ekolabelingových programù je Svìtová organizace pro ekoznaèení
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

4

0   0

gen


Základní fyzikální a funkèní jednotka dìdiènosti, která nese genetickou informaci z jedné generace do další. Je to segment DNA složený z transkribovatelné oblasti a regulaèn [..]
Zdroj: user.mendelu.cz

5

0   0

gen


Jednotka dědičnosti - v molekulárním smyslu to je sekvence chromozomální DNA nutná k produkci proteinu (funkčního produktu).
Zdroj: genomia.cz

6

0   0

gen


součást chromozómu, nositel dědičnosti, určité vlastnosti. Může mít různé formy – alely.
Zdroj: goniatit.cz

7

0   0

gen


jednotka dìdiènosti
Zdroj: pppbruntal.cz

8

0   0

gen


Nositel genetických informací, dědičnosti, přenosu vlastností z rodičů na potomky; jsou uloženy v chromozómech buněčného jádra, ve dvojité šroubovici DNK (deoxyrinonukleové kyseliny).
Zdroj: vitejtenazemi.cz

9

0   0

gen


základní jednotka dědičnosti,
Zdroj: agromanual.cz

10

0   0

gen


Termín klasickej japonskej estetiky. Označuje sugestívnu (až mystickú) silu a hĺbku, ktorú možno nájsť vo veciach, v umeleckých dielach. Označuje aj zážitok, ktorý takéto veci vyvolá [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

11

0   0

gen


Specificky umístìná jednotka dìdièné informace, kódující sekvenci pro tvorbu proteinového produktu
Zdroj: genetika.wz.cz

12

0   0

gen


jednotka dìdiènosti
Zdroj: help24.cz

13

0   0

gen


Tato šablona poskytuje přímý odkaz pro vstup } do databáze .
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

gen


Gen jeden ze základních genetických pojmů. Používá se ve dvou základních významech: jako synonymum pro vlohu a jako pojmenování pro konkrétní úsek DNA.Jakožto vloha je gen vlastně jed [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova gen
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< GDI genofond >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam