Význam hypotéza
Co znamená slovo hypotéza? Zde naleznete 18 významů slova hypotéza. Můžete také přidat význam slova hypotéza sami

1

1   0

hypotéza


předpoklad, domněnka
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

hypotéza


předpoklad, doměnka.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0   0

hypotéza


(řec. hypo, pod a tithémi, kladu, stavím) výchozí a podmíněné tvrzení nebo vysvětlení.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   0

hypotéza


hypotesis
Zdroj: ped.muni.cz

5

0   0

hypotéza


conjecture
Zdroj: ped.muni.cz

6

0   0

hypotéza


Pøedpoklad; výpovìï jejíž platnost je pouze pøedpokládána. Je to východisko k dalšímu zkoumání, které pøeklenuje mezeru mezi teorií a zkušeností. Musí být formulována tak, aby by [..]
Zdroj: marxismus.cz

7

0   0

hypotéza


souhrn pøedpovìdí, závìrù, pravidel, která mohou být dále testována a vycházejí ze souèasného stavu poznání. Úspìšnì otestovaná a doplnìná hypotéza se stává teorií. Viz té [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0   0

hypotéza


viz výroková hypotéza
Zdroj: fim.uhk.cz

9

0   0

hypotéza


pøedpoklad, domnìnka, navržená teorie
Zdroj: islo.cz

10

0   0

hypotéza


část právní normy, která stanoví podmínky, za kterých se má uskutečnit pravidlo chování stanovené druhou částí právní normy - dispozicí Viz také právní norma
Zdroj: business.center.cz

11

0   0

hypotéza


Hypotéza - domnienka, predpoklad alebo myšlienka o vzťahu dvoch alebo viacerých činiteľov alebo o tom, čo by sa mohlo stať v budúcnosti.
Zdroj: bonumeng.eu

12

0   0

hypotéza


Tvrzení o doposud neprokázaném stavu proměnné nebo více proměnných. V rámci analýzy dat následně dojde buď k potvrzení, nebo naopak vyvrácení daného tvrzení. Podle formulace hypotéz [..]
Zdroj: survio.com

13

0   0

hypotéza


Empiricky ověřená výpověď, která nějaké třídě prvků připisuje určité vlastnosti, hovoří o souvislostech dějů nebo o jejich důsledcích, čímž konstatuje existenci nějaké pravidelné zákonosti.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

14

0   0

hypotéza


Hypotéza hlásající názor, že individuální diskriminace a předsudky vůči příslušníkům nějaké menšiny budou postupně mizet, pokud budou mít příslušníci obou skupin mezi sebou přímý osobní kontakt.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

15

0   0

hypotéza


Pravděpodobnostní hypotéza. Vědecké tvrzení pronesené o souvislostech nějaké události nebo jejich důsledcích, které se z obecně daných podmínek objevuje pouze s určitou pravidelností.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

16

0   0

hypotéza


konstatování, opírající se o naše domnìnky èi tentativní výrok o vztazích mezi dvìma nebo více pozorovanými nebo nepozorovatelnými jevy / promìnnými
Zdroj: help24.cz

17

0   0

hypotéza


konstatování, opírající se o naše domněnky či tentativní výrok o vztazích mezi dvěma nebo více pozorovanými nebo nepozorovatelnými jevy / proměnnými
Zdroj: pppcl.cz

18

0   0

hypotéza


Hypotéza (řecky ϋπόθεσις hypo-thesis, podklad, princip, předpoklad) znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale zároveň formulovanou tak, aby ji bylo možno potvrdi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova hypotéza
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< volný polévka >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam