Význam imise
Co znamená slovo imise? Zde naleznete 20 významů slova imise. Můžete také přidat význam slova imise sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


pùsobení zneèištìného ovzduší na organismy
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Emise, které se dostaly do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise jsou následkem emisí a jejich koncentrace je stálá a nižší než u emisí. Im [..]
Zdroj: dalkia.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se bìhem šíøení prostøedím eventuálnì zmìnily a které pùsobí v bližším nebo
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostøedí, napø. ve vzduchu; mìøí se v okolí zdroje zneèištìní.
Zdroj: opzp.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


množství zneèišujících pøímìsí ve vzduchu; právo úèinky jednání nebo èinnosti, které ruší cizí subjekt, napø. Souseda
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Znečišťující látka obsažená v ovzduší, která se dostává do styku s příjemcem (člověk, rostlina, zvíře, materiál) a působí na něj. Vzniká po fyzikálně-chemické přeměně emise. Zákon o ochraně ovzduší ro [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se během šíření prostředím eventuálně změnily a které působí v bližším nebo
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se bìhem šíøení prostøedím eventuálnì zmìnily
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se během šíření prostředím eventuálně změnily
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se během šíření prostředím eventuálně změnily a které působí v bližším nebo
Zdroj: cip-stavby.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


následek jednání, kterým vlastník, ač vykonává pouze vlastnické právo, ruší právo cizí Např. ruší-li vlastník pozemku souseda hlukem.
Zdroj: business.center.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


rozptýlení škodliviny v ovzduší
Zdroj: agromanual.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Imise jsou charakterizovány množstvím a působením znečisťujících látek v prostředí a jsou vlastně důsledkem jejich emise. Například oxidy síry a dusíku za spalování fosilních paliv okyselují dešťovou [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Neoprávněné zasahování do cizího práva formou obtěžování (např. hlukem, kouřem, vibracemi). Zákaz je součástí občanskoprávní úpravy sousedských vztahů.
Zdroj: portal.pohoda.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


zneèišující pøímìsi obsažené v atmosféøe, které pøecházejí na pøíjemce nebo jsou s ním v kontaktu import
Zdroj: geografie.unas.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


zplodiny, jdoucí zpět z atmosféry
Zdroj: skolavpohode.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Imise Je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise - znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncetrací znečišťující lá [..]
Zdroj: cistenebe.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise jsou následkem emisí - koncentrace je stálá a nižší než emise; imise [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Imise jsou rozptýlené znečišťující látky v prostředí z jednotlivých emisních zdrojů. Imise se udávají nejčastěji jako množství látky v určitém objemu. Odkazy:Emise - eBeton.czZákon o ochraně ovzduší č [..]
Zdroj: ebeton.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se uklá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< IMHO IMP >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam