Význam klasifikace
Co znamená slovo klasifikace? Zde naleznete 10 významů slova klasifikace. Můžete také přidat význam slova klasifikace sami

1

0   0

klasifikace


classification
Zdroj: ped.muni.cz

2

0   0

klasifikace


Øazení z hlediska dùležitosti.
Zdroj: ewizard.cz

3

0   0

klasifikace


Typ hodnocení výsledkù na ZŠ nebo SŠ. Hodnocení je v podobì známek.
Zdroj: stredniskoly.com

4

0   0

klasifikace


tøídìní, hodnocení, posuzování; známkování znalostí žákù ve škole
Zdroj: islo.cz

5

0   0

klasifikace


1.) Řazení předmětů a jevů do skupin podle společných nebo příbuzných znaků. 2.) Známkování (angl.: marking), forma vyhodnocování studijních výsledků - určení míry prospěchu (dohodnutými číselnými...
Zdroj: andromedia.cz

6

0   0

klasifikace


Pojem používaný úhradovou vyhláškou pro klasifikaèní systém IR-DRG 1.2, verze 006.2009
Zdroj: drg.nrc.cz

7

0   0

klasifikace


je hodnocení studenta na základě dosažených výsledků. Různé fakulty používají pro klasifikaci různé škály. Zápočet se zpravidla klasifikuje: započteno/nezapočteno. Pro hodnocení výsledků zkoušek se používá systém: výborně (1) - výborně minus (1-) - velmi dobře (2) - velmi dobře minus (2-) - dobře (3) - nevyhověl/a (4). Výsledky zkoušek i zápočtů se [..]
Zdroj: fp.tul.cz

8

0   0

klasifikace


hodnocení jevù podle urèitých kritérií
Zdroj: help24.cz

9

0   0

klasifikace


Typ hodnocení výsledkù na ZŠ nebo SŠ. Hodnocení je v podobì známek.
Zdroj: kampomaturite.cz

10

0   0

klasifikace


Klasifikace (z lat. classis, třída) znamená doslova třídění, zařazování do různých tříd. Pokud mezi těmito třídami platí nějaké uspořádání (například T1 < T2 < ... Tn), znamená zároveň i hodnoce [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova klasifikace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< kinematika klesající funkce >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam