Význam klient
Co znamená slovo klient? Zde naleznete 34 významů slova klient. Můžete také přidat význam slova klient sami

1

0   0

klient


osoba nakupující zboží nebo využívající něčí služby | * | zákazník
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

klient


Termín z oblasti sítě: klient využívá služeb, takže pracovní stanice připojené k serveru se označuje jako klient. Klient odesílá požadavky uživatele ve zvláštním protokolu na serveru a představuje jeho odpovědi čitelným způsobem na obrazovce.
Zdroj: imsware.de

3

0   0

klient


Uživatel speciálních profesionálních služeb, které mají aspoò èásteènì soukromý a dùvìrný charakter, napø. psychoterapie (zde termín zavedl Carl Rogers), poradenství, služby sociální, právní a finanèní. Role klienta je spojena s oèekáváním vìtší informovanosti, aktivity, spolupráce a partnerského postavení vùè [..]
Zdroj: drogy-info.cz

4

0   0

klient


neboli pojistník je ten, kdo s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu. Pojišťovací makléř zastupuje klienta vůči pojišťovnám na základě smlouvy a plné moci.
Zdroj: nemecpartners.cz

5

0   0

klient


neboli pojistník je ten, kdo s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu. Pojišťovací makléř zastupuje klienta vůči pojišťovnám na základě smlouvy a plné moci.
Zdroj: allrisk.cz

6

0   0

klient


Osoba, která si pùjèila penìžní prostøedky a musí je vrátit.
Zdroj: pujcky-dinero.cz

7

0   0

klient


zákazník
Zdroj: klub.slovniky.cz

8

0   0

klient


Ve starovìkém Øímì chránìnec patrona, dnes vznešenìjší oznaèení zákazníka.
Zdroj: marxismus.cz

9

0   0

klient


Fyzická nebo právnická osoba (včetně územně samosprávného celku nebo jiné veřejnoprávní korporace), která je majitelem účtu zřízeného u Banky nebo která jinak využívá služby či produkty poskytované Bankou
Zdroj: lbbw.cz

10

0   0

klient


osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.
Zdroj: new.kfinance.cz

11

0   0

klient


neboli pojistník je ten, kdo s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu. Pojišťovací makléř zastupuje klienta vůči pojišťovnám na základě smlouvy a plné moci.
Zdroj: also.cz

12

0   0

klient


Zákazník, zadavatel.
Zdroj: concept-one.cz

13

0   0

klient


Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu. Konec pojištění:
Zdroj: silletgroup.cz

14

0   0

klient


zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.
Zdroj: triglav.cz

15

0   0

klient


protìj¹ek serveru Poèítaè èi program schopný vysílat po¾adavky na server a výsledky tìchto po¾adavkù pøedkládat u¾ivateli k dal¹ímu zpracování (napø. e-mailový klient, FTP klient [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

16

0   0

klient


Poèítaèový program, který „konzumuje“ slu¾bu poskytovanou serverem.
Zdroj: datoveschranky.info

17

0   0

klient


zákazník chránìnec
Zdroj: islo.cz

18

0   0

klient


Osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

19

0   0

klient


osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.
Zdroj: financeservices.cz

20

0   0

klient


osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.
Zdroj: kfinance.cz

21

0   0

klient


Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.
Zdroj: pojisteni.cz

22

0   0

klient


Osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

23

0   0

klient


Klient - market. zákazník (organizácia alebo jednotlivec), využívajúci určité služby (najmä v bankovníctve, poisťovníctve).
Zdroj: bonumeng.eu

24

0   0

klient


Klient je obyčejná nebo legální osoba mající dopad na konverzi arbitrážní transakce se Společností pod kótováním, poskytnutým Společností.
Zdroj: mayzus.cz

25

0   0

klient


Je fyzická osoba, která vyplnila Žádost o půjčku.
Zdroj: online-bankomat.cz

26

0   0

klient


Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.
Zdroj: bmcompact.cz

27

0   0

klient


pro potřeby tohoto dokumentu se rozumí osoba užívající sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zdroj: gcentrum.cz

28

0   0

klient


Wi-Fi zařízení nebo počítač připojený na určitý access point.
Zdroj: vhvspeed.cz

29

0   0

klient


Program na lokálním poèítaèi, který po síti kontaktuje server a požádá jej o urèitá data, popø. o zpracování zaslaných dat. Jsou to napøíklad všechny programy pro prohlížení www stránek.
Zdroj: galance.cz

30

0   0

klient


Slovo klient (lat. cliens, chráněnec, vazal) má několik významů: Klient (chráněnec) – v antickém Římě osoba závislá na svém patronovi Klient (počítače) – počítačový program, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

31

0   0

klient


Klient je v informatice aplikace nebo systém, který přistupuje ke vzdálené službě na jiném počítačovém systému, označovaném jako server. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím poč [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

32

0   0

klient


Klient (lat. cliens, chráněnec) byla ve starém Římě polosvobodná osoba, závislá na svém ochránci (patronus).
Zdroj: cs.wikipedia.org

33

0   0

klient


Zákazník (někdy nazývaný též klient nebo kupující) je příjemce statků, služeb, produktů nebo nápadů, které získává od prodejce, obchodníka nebo dodavatele za peněžní nebo jinou [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

34

0   1

klient


Uživatel speciálních profesionálních služeb, které mají aspoò èásteènì soukromý a dùvìrný charakter, napø. psychoterapie (zde termín zavedl Carl Rogers), poradenství,  služby sociální, právní a finanèní. Role klienta je spojena s oèekáváním vìtší informovanosti, aktivity, spolupráce a partnerského postavení vù [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

Přidat význam slova klient
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< defraudace na zdraví >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam