Význam koheze
Co znamená slovo koheze? Zde naleznete 5 významů slova koheze. Můžete také přidat význam slova koheze sami

1

3   0

koheze


soudržnost V EU označení pro politiku posilování politické a hospodářské soudržnosti členů, zejména zmenšováním rozdílů mezi regiony.
Zdroj: business.center.cz

2

0   0

koheze


pøitažlivá síla mezi atomy èi molekulami jedné látky
Zdroj: labo.cz

3

0   0

koheze


soudržnost
Zdroj: islo.cz

4

0   0

koheze


soudržnost, pøitažlivost skupiny pro její èleny, jejíž souèástí je: uspokojování osobních potøeb, vztahy mezi èleny, motivace èlenù ke èlenství, vliv a prestiž skupiny a soutìžen [..]
Zdroj: help24.cz

5

0   0

koheze


Koheze (z lat. co-haesio) znamená soudržnost. v běžném významu viz koherence ve fyzice viz Kohezní síla v lingvistice viz koherence (lingvistika) v literatuře Teorie strun – Koheze, sci-fi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova koheze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Kirchhoffovy zákony kokcidie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam