Význam koordinace
Co znamená slovo koordinace? Zde naleznete 3 významů slova koordinace. Můžete také přidat význam slova koordinace sami

1

0   0

koordinace


uvedení do vzájemného souladu, pøiøazení sobì na roveò, optimální spolupráce
Zdroj: islo.cz

2

0   0

koordinace


Co-ordination Na tuto zásadu se v pøedvstupním období klade stále vìtší dùraz, protože odráží praxi používanou strukturálními fondy. Jak naznaèuje název, Koordinaèní naøízení è. 1266/1999 je legislativním zakotvením této zásady. Stejnì jako u koordinace s národním spolufinancováním, musí Komise a národní orgány zajistit koordinaci s akcemi v rám [..]
Zdroj: edotace.cz

3

0   0

koordinace


úèelová souèinnost vzájemnì spjatých èinností
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova koordinace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< konzum koordináta >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam