Význam kultura
Co znamená slovo kultura? Zde naleznete 26 významů slova kultura. Můžete také přidat význam slova kultura sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

kultura


Kategorie:Základní kategorie
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kultura


soubor hodnot vytvořených činností lidí; civilizace | mikroorganismy, organismy nebo jejich části pěstované v umělém živném prostředí | kultura
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


kultura
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


Súhrn ľudských predstáv, znakov činností, artefaktov a inštitúcií, v ktorých sociálna skupina sústreďuje svoje chápanie sveta a svoje skúsenosti. Prostredníctvom kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje s [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


Kultúra - množina hodnôt, myšlienok a postojov homogénnej skupiny ľudí, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu.
Zdroj: bonumeng.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


1.Súhrn výsledkov všeľudskej vzdelanosti, materiálnych a duchovných hodnôt, sociálnych hodnôt a procesov, sociálnych vzťahov utvorených v priebehu existencie ľudskej spoločnosti, spôsob ich vytvárania, osvojovania, uchovávania a najmä premeny na vnútornú osobnostnú kultúru človeka. Súhrn tradícii, technických zručností a inštitúcií, ktoré charakter [..]
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


Slovo kultura pochází z latiny, doslova znamená „to, oč je třeba pečovat“ a původně se užívalo pro pěstování kulturních plodin . Dnes se používá v různých oblastech a označuje to, co je odkázáno na so [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


Kultura se v archeologii užívá ve dvojím mírně odlišném významu:hmotná či materiální kultura znamená hmotné nálezy vůbec, například nálezy pohřebišť, sídel, chat, keramiky, nástrojů, šperků nebo ozdob [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


Kulturou se v biologii označují buňky, tkáně, pletiva, orgány či jednoduché organismy pěstované v umělém prostředí pro pokusné účely. Chovají se ve zkumavkách a podobných nádobách nebo kultivátorech [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


Slovem kultura (cultura, příčestí trpné latinského colere, pěstovat, tedy „co je pěstováno“) se původně označovalo pěstování užitkových plodin. Jako metaforu je použil Marcus Tullius Cicero pro překl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kultura


Kultura v zemědělství je chápána jako:Zúrodnění půdy a pěstování užitkových rostlin.Mladé porosty vzniklé sázením a setím, např. kávovníku nebo čajovníku. Pěstuje-li se na velkých plochách jedin [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

1 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


viz environmentální bublina
Zdroj: fim.uhk.cz

13

1 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Soubor vnitřních postojů, přístup a motivací jednotlivců, sociálních skupin, v jejich zaměření na poznávání, hodnocení, projednávání a řešení politických problémů a úkolů.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kultura


Kulturou v lingvistice se rozumí kultura jazyka, čili vědomé pěstování jazyka spisovného, které je založeno na vědecké činnosti. Uplatňuje se ve všech oficiálních jazykových projevech a tam, kde je nu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


v archeologii určitá ne zcela přesně či jednotně definovaná jednotka - časově a prostorově ohraničený soubor nalezišť a nálezů vyznačujících se shodnou povahou hmotného projevu: typy, tvary a výzdobou [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


občas se uskuteční pod hlavičkou školy nějaká kulturní či společenská událost. Škola může využít slušné akustiky svých aul k pořádání konzertů. Čas od času je v nějakém tanečním domě uskutečněn ples. [..]
Zdroj: vejska.cz

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Druhá, èlovìkem pøetvoøená pøíroda a její odraz ve vìdomí lidí; souhrn duchovních i materiálních hodnot vytvoøených bìhem vývoje lidským spoleèenstvím. Pøi práci èlovìk pùsobí na pøírodní po [..]
Zdroj: marxismus.cz

18

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Bytostnì lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním svìtem, jeho antropogenními a pøírodními aspekty v kontextu svìtového vývoje i lidské historie. V užším významu oznaèení umìleckých výtvorù a jejich dìdictví. Národní kultura je systém zkušeností, nauèených vzorcù chování a hodnot, sdílených obyvateli stejné národnosti. [..]
Zdroj: stavimedum.cz

19

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


1. bytostnì lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním svìtem, jeho antropogenními a pøírodními aspekty v kontextu svìtového vývoje i lidské historie. V užším významu oznaèení umìleckých [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

20

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Bytostně lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním světem, jeho antropogenními a přírodními aspekty v kontextu světového vývoje i lidské historie. V užším významu označení uměleckých vý [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

21

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Bytostnì lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním svìtem, jeho antropogenními a pøírodními aspekty v kontextu svìtového vývoje i lidské historie. V užším významu oznaèení umìleckých vý [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

22

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Bytostně lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním světem, jeho antropogenními a přírodními aspekty v kontextu světového vývoje i lidské historie. V užším významu označení uměleckých vý [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

23

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Bytostně lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním světem, jeho antropogenními a přírodními aspekty v kontextu světového vývoje i lidské historie. V užším významu označení uměleckých výtvorů a jejich dědictví. Národní kultura je systém zkušeností, naučených vzorců chování a hodnot, sdílených obyvateli stejné národnosti. [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

24

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


organismy nebo jejich části pěstované v umělém živném prostředí,
Zdroj: agromanual.cz

25

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Kulturou můžeme myslet v zúženém smyslu například umělecké výtvory, kultivované chování nebo vkusné a padnoucí oblečení. Pro naše potřeby je ale lépe kulturu chápat v jejím širokém významu, který zahrnuje vlastně vše, co člověk ve své historii vytvořil, jak si přizpůsobil své prostředí a jak se chová a smýšlí – veškeré myšlenky, názory, postoje, sv [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

26

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kultura


Slovo kultura pochází z latinského cultura, příčestí trpného slova colere – pěstovat. V překladu cultura znamená „co je pěstováno“. Kulturu lze definovat různými způsoby. Zjednodušeně lze říci, že kul [..]
Zdroj: studiummba.cz

<< inokulum nebe >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam