Význam kultura
Co znamená slovo kultura? Zde naleznete 22 významů slova kultura. Můžete také přidat význam slova kultura sami

1

1   1

kultura


soubor hodnot vytvořených činností lidí; civilizace | mikroorganismy, organismy nebo jejich části pěstované v umělém živném prostředí | kultura
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

kultura


Kategorie:Základní kategorie
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

kultura


Slovo kultura pochází z latiny, doslova znamená „to, oč je třeba pečovat“ a původně se užívalo pro pěstování kulturních plodin . Dnes se používá v různých oblastech a označuje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

kultura


Kultura se v archeologii užívá ve dvojím mírně odlišném významu:hmotná či materiální kultura znamená hmotné nálezy vůbec, například nálezy pohřebišť, sídel, chat, keramiky, ná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

kultura


Kulturou se v biologii označují buňky, tkáně, pletiva, orgány či jednoduché organismy pěstované v umělém prostředí pro pokusné účely. Chovají se ve zkumavkách a podobných nádobá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

kultura


Kulturou v lingvistice se rozumí kultura jazyka, čili vědomé pěstování jazyka spisovného, které je založeno na vědecké činnosti. Uplatňuje se ve všech oficiálních jazykových projevec [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

kultura


Slovem kultura (cultura, příčestí trpné latinského colere, pěstovat, tedy „co je pěstováno“) se původně označovalo pěstování užitkových plodin. Jako metaforu je použil Marcus Tu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

kultura


Kultura v zemědělství je chápána jako:Zúrodnění půdy a pěstování užitkových rostlin.Mladé porosty vzniklé sázením a setím, např. kávovníku nebo čajovníku. Pěstuje-li se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

1   2

kultura


viz environmentální bublina
Zdroj: fim.uhk.cz

10

1   2

kultura


Soubor vnitřních postojů, přístup a motivací jednotlivců, sociálních skupin, v jejich zaměření na poznávání, hodnocení, projednávání a řešení politických problémů a úkolů.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

11

0   2

kultura


v archeologii určitá ne zcela přesně či jednotně definovaná jednotka - časově a prostorově ohraničený soubor nalezišť a nálezů vyznačujících se shodnou povahou hmotného projevu: ty [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

12

0   2

kultura


občas se uskuteční pod hlavičkou školy nějaká kulturní či společenská událost. Škola může využít slušné akustiky svých aul k pořádání konzertů. Čas od času je v nějakém ta [..]
Zdroj: vejska.cz

13

0   2

kultura


Druhá, èlovìkem pøetvoøená pøíroda a její odraz ve vìdomí lidí; souhrn duchovních i materiálních hodnot vytvoøených bìhem vývoje lidským spoleèenstvím. Pøi práci èlo [..]
Zdroj: marxismus.cz

14

0   2

kultura


Bytostnì lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním svìtem, jeho antropogenními a pøírodními aspekty v kontextu svìtového vývoje i lidské historie. V užším významu ozna [..]
Zdroj: stavimedum.cz

15

0   2

kultura


1. bytostnì lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním svìtem, jeho antropogenními a pøírodními aspekty v kontextu svìtového vývoje i lidské historie. V užším významu o [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

16

0   2

kultura


Bytostně lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním světem, jeho antropogenními a přírodními aspekty v kontextu světového vývoje i lidské historie. V užším významu ozna [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

17

0   2

kultura


Bytostnì lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním svìtem, jeho antropogenními a pøírodními aspekty v kontextu svìtového vývoje i lidské historie. V užším významu ozna [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

18

0   2

kultura


Bytostně lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním světem, jeho antropogenními a přírodními aspekty v kontextu světového vývoje i lidské historie. V užším významu ozna [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

19

0   2

kultura


Bytostně lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním světem, jeho antropogenními a přírodními aspekty v kontextu světového vývoje i lidské historie. V užším významu označení uměleckých výtvorů a jejich dědictví. Národní kultura je systém zkušeností, naučených vzorců chování a hodnot, sdílených obyv [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

20

0   2

kultura


organismy nebo jejich části pěstované v umělém živném prostředí,
Zdroj: agromanual.cz

21

0   2

kultura


Kulturou můžeme myslet v zúženém smyslu například umělecké výtvory, kultivované chování nebo vkusné a padnoucí oblečení. Pro naše potřeby je ale lépe kulturu chápat v jejím širokém významu, který zahrnuje vlastně vše, co člověk ve své historii vytvořil, jak si přizpůsobil své prostředí a jak se chová a smýšl [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

22

0   2

kultura


Slovo kultura pochází z latinského cultura, příčestí trpného slova colere – pěstovat. V překladu cultura znamená „co je pěstováno“. Kulturu lze definovat různými způsoby. Zjednod [..]
Zdroj: studiummba.cz

Přidat význam slova kultura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< inokulum nebe >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam