Význam licence
Co znamená slovo licence? Zde naleznete 11 významů slova licence. Můžete také přidat význam slova licence sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


oprávnění k určité činnosti
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


Úøední povolení èi oprávnìní k urèité èinnosti èi potvrzení urèitého práva. V konkrétních pøípadech se užívá obdobného termínu koncese, døíve i privilegium.
Zdroj: marxismus.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


koncesia, licencia, potvrdenie, preukaz; dať koncesiu, licenciu, povolenie
Zdroj: amonitsro.sk

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


soupis pravidel, práv a omezení, se kterými musí u¾ivatel souhlasit, pokud chce produkt legálnì pou¾ívat Link – odkaz Obvykle modrý podtr¾ený text (ale mù¾e to být i obrázek), který slou¾í jako [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


Právo k využívání nehmotného vlastnictví. Předmětem tohoto práva bývají patenty, vynálezy, ochranné známky.
Zdroj: eakcie.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


je právní termín pro udělení výjimečného povolení k nějaké činnosti
Zdroj: tomatis-praha.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


Oprávnění, které dovoluje používat software na počítači uživatele. Platí: 1 licence = 1 počítač ( v terminálovém provozu 1 licence = 1 spuštěný proces aplikace) s oficiálně nainstalovaným a registrovaným software.
Zdroj: inisoft.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


oprávnění / souhlas udělený autorem k užití jeho díla.  Za zastupované autory licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.
Zdroj: osa.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, kterým lze vyjadřovat několik skutečností, které jsou závislé na souvislostech v jakém je tento termín používán. Právní předpisy vymezují, co může být [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, kterým lze vyjadřovat několik skutečností, které jsou závislé na souvislostech v jakém je tento termín používán. Právní předpisy vymezují, co může být [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

licence


Povolení k nìjaké èinnosti.
Zdroj: ewizard.cz

<< liberalismus lidská práva >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam