Význam pravidlo
Co znamená slovo pravidlo? Zde naleznete 9 významů slova pravidlo. Můžete také přidat význam slova pravidlo sami

1

2   0

pravidlo


pokyn, považovaný za závazný | * | obvykle se vyskytující vlastnost či zákonitost | * | předpis, směrnice | norma
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

pravidlo


Pravidlo také regule (lat. regula) označuje: Předpis Empirická zákonitost Norma matematika Odvozovací pravidla v Hilbertovském kalkulu, pro důkazy, konkrétně buď ve výrokové logice nebo p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

pravidlo


Pomocí pravidel dochází k automatickému třídění plateb do kategorií. Nastavují se pod záložkou „Platby“. Vaše vlastní třídicí pravidla mají vždy přednost před těmi, které js [..]
Zdroj: erasvet.cz

4

0   0

pravidlo


výjimka ze zákazu veøejné podpory, veøejná podpora je povolena, pokud výše této veøejné podpory pro jeden podnik nepøesahuje ve tøech po sobì jdoucích úèetních období èástku 200 000 EUR. S platností od 1.1.2010 je vedena evidence podpor de minimis v ,,Centrálním registru podpor malého rozsahu";
Zdroj: opzp.cz

5

0   0

pravidlo


def....."..". - Allenovo - - Bergmanovo - - Glogerovo - - Hesseho - - Renschovo -
Zdroj: savci.upol.cz

6

0   0

pravidlo


1.A database object that is bound to columns or alias data types, and specifies which data values are acceptable in a column.Omezení CHECK poskytnout stejné funkce a jsou upřednostňovaný, protož [..]
Zdroj: technet.microsoft.com

7

0   0

pravidlo


– tj. tzv. „modlitební pravidlo" je to soubor modliteb, které se køesan dennì modlí; pøedevším jsou to urèené jitøní a veèerní modlitby, pøípadnì i modlitby v jiných de [..]
Zdroj: orthodoxia.cz

8

0   0

pravidlo


Pravidlo také regule (lat. regula) označuje: Předpis Empirická zákonitost Norma matematika Odvozovací pravidla v Hilbertovském kalkulu, pro důkazy, konkrétně buď ve výrokové logice nebo p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

pravidlo


rule
Zdroj: ped.muni.cz

Přidat význam slova pravidlo
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< zásada otroctví >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam