Význam riziko
Co znamená slovo riziko? Zde naleznete 46 významů slova riziko. Můžete také přidat význam slova riziko sami

1

4   0

riziko


nebezpečí; hrozba vzniku negativní události (neúspěchu, škody, ztráty)
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

3   1

riziko


možnost výskytu nepříznivé události | ohrožení, nebezpečí | bezpečí
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   1

riziko


Riziko je druhem nejistoty. Na finančních trzích lze rozeznávat několik druhů rizik  (úvěrové, vypořádací, tržní, cashflow, operační, právní aj.). Zdroj: Komerční banka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

1   1

riziko


Pravděpodobnost a míra, s níž se určitá veličina, jako např. cena, odchyluje od své očekávané hodnoty.
Zdroj: csas.cz

5

1   1

riziko


Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty. Druhem nejistoty je riziko. Rizik lze rozeznávat také několik druhů. Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěro [..]
Zdroj: businessinfo.cz

6

1   2

riziko


Nebezpeèí, že investor nedosáhne oèekávaného výnosu, popøípadì utrpí ztrátu.
Zdroj: fxstreet.cz

7

1   2

riziko


Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty, který přináší různá rizika. Nejvýznamnějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu. V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. vyp [..]
Zdroj: kb.cz

8

0   1

riziko


Pravděpodobnost ztráty.
Zdroj: jaknabanku.cz

9

0   1

riziko


nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu
Zdroj: mojeinvestice.cz

10

0   1

riziko


Pravděpodobnost výnosu odkazující na možnost, že dané aktivum nemusí dosáhnout požadované míry výnosu.
Zdroj: ingbank.cz

11

0   1

riziko


nebezpeèí, že investor nedosáhne oèekávaného výnosu, popøípadì utrpí ztrátu.
Zdroj: home.tiscali.cz

12

0   1

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dan&eacu [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

13

0   1

riziko


nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu.
Zdroj: cpinvest.cz

14

0   1

riziko


Nìco co je kryto pojistnou politikou. Pravdìpodobnost selhání.
Zdroj: ewizard.cz

15

0   1

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace.
Zdroj: financeproradost.cz

16

0   1

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
Zdroj: klikpojisteni.cz

17

0   1

riziko


Nejistota, která se dá měřit (počet pravděpodobností). Možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností. V pojišťovací praxi je pojem rizi [..]
Zdroj: respect.cz

18

0   1

riziko


je nahodilá, nenadálá událost, která znamená urèitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
Zdroj: rfpplus.cz

19

0   1

riziko


Je stupeň nejistoty spojený s očekávaných výnosem. Jinými slovy: čím vyšší riziko, tím vyšší pravděpodobnost, že očekávaného výnosu nebude dosaženo. Vztah mezi výnosy a rizikem [..]
Zdroj: rsj.com

20

0   1

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro vìt¹inu lidí znamená urèitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
Zdroj: top-pojisteni.cz

21

0   1

riziko


vyjadøuje pravdìpodobnost, se kterou dojde za definovaných podmínek expozice k projevu nepøíznivého úèinku. V èíselném vyjádøení se tato pravdìpodobnost mùže pohybovat od 0 (k poškození vùbec nedojde) do 1 (k poškození dojde ve všech pøípadech).
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

22

0   1

riziko


Neistota, ¾e urèitý jav sa bude pozitívne vyvíja». Prirodzenou snahou je neistotu zni¾ova» a pokiaµ to nejde, je nutné sa pripravi» na to, ¾e vzniknuté ¹kody sa musia nahradi». Na taký [..]
Zdroj: allianzsp.sk

23

0   1

riziko


Pravděpodobnost a míra, s níž se určitá veličina, jako např. cena, odchyluje od své očekávané hodnoty.
Zdroj: investicniklub.cz

24

0   1

riziko


Miera pravdepodobnosti, že určitá investícia nevyjde tak, ako bola naplánovaná.
Zdroj: proxentabroker.sk

25

0   1

riziko


Měřitelná pravděpodobnost zisku nebo ztráty.
Zdroj: woodis.cz

26

0   1

riziko


Pravděpodobnost výskytu konkrétní nežádoucí události, při které vznikne nebezpečí.
Zdroj: oopp.cz

27

0   1

riziko


Možnost nebo pravděpodobnost ztratit peníze nebo nevydělat peníze v očekávaném rozsahu. Nejdůležitější způsoby hry: kapitálové riziko, také tržní riziko (prodává se levněji, než se koupilo), inflační riziko, úrokové riziko, riziko bo [..]
Zdroj: rb.cz

28

0   1

riziko


(možnos, nebezpeèenstvo straty, neúspechu, škody; kombinácia pravdepodobnosti, že nastane neželaná udalos a následkov neželanej udalosti; kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohroze [..]
Zdroj: securityrevue.com

29

0   1

riziko


Pod pojmom riziko sa rozumejú predpokladané následky urèitej udalosti za jednotku èasu. Napríklad riziko smrte¾ného úrazu jednotlivca pri dopravnej nehode za rok je v USA 3 . 10-4. Znamená t [..]
Zdroj: javys.sk

30

0   1

riziko


Představuje možnost poškození či ztráty, které mohou být majetkové, finanční, morální nebo zdravotní. Mohou být nahraditelné, ale existují i takové, které nahradit nelze. Zároveň [..]
Zdroj: pojisteni.cz

31

0   1

riziko


Riziko je nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace.
Zdroj: ruceni.cz

32

0   1

riziko


Nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. Jedná se o budoucí událost, která má náhodnou povahu (tj. může, ale nemusí nastat a mít negativní dopad) a není ani nemožná, ani jistá. Riziko spojujeme s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami a chápeme jej jako sy [..]
Zdroj: mmr.cz

33

0   1

riziko


pravděpodobnost, že za určitých podmínek expozice se nebezpečnost látky projeví jako poškození zdraví
Zdroj: agromanual.cz

34

0   1

riziko


nebezpeèie
Zdroj: lekari.sk

35

0   1

riziko


Viz liability.
Zdroj: chrtba.com

36

0   1

riziko


Riziko je nebezpečí nebo nezdar, který nám hrozí. Jedná se také o pravděpodobnost vzniku ztráty,…
Zdroj: vlastnicesta.cz

37

0   1

riziko


nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
Zdroj: salvepojisteni.cz

38

0   1

riziko


v našem pøípadì u rychlé pùjèky rozdíl mezi cílovou èástkou a zùstatkem na úètu stavebního spoøení, u pøidìleného úvìru výše dluhu
Zdroj: inclaim.cz

39

0   1

riziko


v našem pøípadì u rychlé pùjèky rozdíl mezi cílovou èástkou a zùstatkem na úètu stavebního spoøení, u pøidìleného úvìru výše dluhu
Zdroj: satum.cz

40

0   1

riziko


možnost události, která by měla negativní důsledek (reálná možnost, že spadnu do kanálu, je rizikem).
Zdroj: stipek.wordpress.com

41

0   1

riziko


v našem pøípadì u rychlé pùjèky rozdíl mezi cílovou èástkou a zùstatkem na úètu stavebního spoøení, u pøidìleného úvìru výše dluhu
Zdroj: satum.sk

42

0   1

riziko


Pravděpodobnost, že vystavení se určitým nepříznivým faktorům ovlivní možnost vzniku určitého nádorového onemocnění. Existuje několik typů rizik.
Zdroj: m.mou.cz

43

0   1

riziko


pøedstavuje pravdìpodobnost, že urèitá událost, jako napø. výnos, nedopadne podle oèekávání
Zdroj: chytrazena.cz

44

0   1

riziko


Pojem rizika se používá v mnoha souvislostech a má v odborném jazyce různých odborných disciplín odlišný význam. 1. V globálním slova smyslu - jde o určitý druh odrazu negativních str [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

45

0   1

riziko


Pojem rizika se používá v mnoha souvislostech a má v odborném jazyce různých odborných disciplín odlišný význam. 1. V globálním slova smyslu - jde o určitý druh odrazu negativních str [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

46

0   1

riziko


Riziko (anglicky „Risk“) je vědeckofantastická povídka spisovatele Isaaca Asimova, která vyšla poprvé v květnu 1955 v časopise Astounding Science Fiction. Byla následně zařazena do sbí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova riziko
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< male pivka >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam