Význam senzibilizace
Co znamená slovo senzibilizace? Zde naleznete 2 významů slova senzibilizace. Můžete také přidat význam slova senzibilizace sami

1

2   0

senzibilizace


proces, pøi kterém se organismus stává pøecitlivìlým na látky, které døíve snášel bez obtíží
Zdroj: zodac7.cz

2

0   0

senzibilizace


zvýšení senzorické citlivosti na urèité podnìty, které vzniká z vnitøních i vnìjších pøíèin – napø. souèasným pùsobením jiného druhu podnìtu, vnitøní potøebou. Viz též di [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova senzibilizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< sémantická pamì senzomotorické stadium >>