Význam stavba
Co znamená slovo stavba? Zde naleznete 22 významů slova stavba. Můžete také přidat význam slova stavba sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


stavbou se rozumí ve¹kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá¾ní technologií
Zdroj: radekpolak.eu

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


lidmi postavený nepohyblivý objekt určený k dlouhodobému používání | * | stavba (1) a její okolí v průběhu stavění | * | proces vytváření stavby (1) | * | vnitřní složení a uspořádání | * | [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavba je umìlá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevnì spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebních materiálù, stavebních prací a výrobkù nebo vyšších dodávek, vèetnì souvisejících prací vykonávaných v souvislém èase na souvislém místì dle pøíslušné dokumentace stavby.
Zdroj: stavimedum.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu t [..]
Zdroj: ahareality.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Z hlediska katastru nemovitostí jsou stavbami pouze budovy a vodní díla. Více ve vyhl. 26/2007 Sb.
Zdroj: gbs.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavba je umìlá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevnì spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebních materiálù, stavebních prací a výrobkù nebo vyšších dodávek, vèet [..]
Zdroj: nej017.webz.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavební zákon za stavbu považuje veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a ko [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavba je umìlá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevnì spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebních materiálù, stavebních prací a výrobkù nebo vyšších dodávek, vèet [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavba je umělá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevně spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebních materiálů, stavebních prací a výrobků nebo vyšších dodávek, včet [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavba je umělá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevně spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebních materiálů, stavebních prací a výrobků nebo vyšších dodávek, včetně souvisejících prací vykonávaných v souvislém čase na souvislém místě dle příslušné dokumentace stavby.
Zdroj: cip-stavby.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


je každé stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvá [..]
Zdroj: deltatrinec.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Dle zákona č.183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřete na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účelu využití a dobu trvání. [..]
Zdroj: fox-ing.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavba je umělá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevně spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebn&iacu [..]
Zdroj: gservis.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. [..]
Zdroj: realitnislovnik.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavby rozdělujeme na několik skupin: stavby vodní, dopravní, kanalizace, věže, pro rozvod energií, stožáry, plochy a úpravy území, komíny, studny a další stavby zvláštního rázu. Vyjma staveb, sepsaný [..]
Zdroj: rkne.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Stavební zákon za stavbu považuje veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zøetele na jejich stavebnì technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na úèel využití a dobu trvání. Tedy vše, co je výsledkem stavebního díla (stavební èinnosti) èlovìka. Více viz § 139b, odst. 1, zák. è. 50/1 [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. [..]
Zdroj: business.center.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Pramen § 506 odst. 1) zákona č. 89/2012Sb. občanského zákona Viz také stavba (ve smyslu stavebního zákona)
Zdroj: business.center.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel či dobu trvání. Stavby mohou být: a) trvalé, b) dočasné, u nichž se předem omezí doba jejich trvání [..]
Zdroj: vasstav-reality.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


za stavbu se považují veškeré stavby bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, např. budovy, věže, stožáry, komunikace, zdi, pomníky apod. Mohou být trvalé nebo dočasné.
Zdroj: rady-kutilum.com

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


budova nebo jiná stavba
Zdroj: finkap.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stavba


Pojem stavba podle stavebního zákona (SZ): Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stave [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< zmlknout pravnuk >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam