Význam synergie
Co znamená slovo synergie? Zde naleznete 7 významů slova synergie. Můžete také přidat význam slova synergie sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

synergie


Synergie označuje aktivity a jevy, kdy dochází k tomu, že celkový výsledek je větší než prostý součet…
Zdroj: vlastnicesta.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

synergie


(řec.), součinnost, spolupráce.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

synergie


oznaèení pro takové vlastnosti systému, které nelze chápat jako pouhý lineární souèet vlastností jeho èástí (pokud je vùbec smysluplná dekompozice). Synergický (angl. synergistic, synergetic) systém m [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

synergie


je jev, který nastává pøi vhodném propojení èinností v tom smyslu, že celkový výsledek, dosažení propojením, je vyšší než prostý souèet výsledkù jednotlivých èinností.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

synergie


Synergie (z řec. syn-ergazomai, spolu-pracovat) znamená spolupráci, společné působení. Označuje situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

synergie


Komplementární aktivity dvou nebo více stran, které mohou vést k silné spoleèné schopnosti, podaøí-li se zorganizovat vzájemnì prospìšnou spolupráci.
Zdroj: ewizard.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

synergie


souèinnost, spolupùsobení rùzných faktorù
Zdroj: help24.cz

<< symptom synchronicita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam