Význam tendence
Co znamená slovo tendence? Zde naleznete 2 významů slova tendence. Můžete také přidat význam slova tendence sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tendence


tendency
Zdroj: ped.muni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tendence


Smìøování, pøevažující smìr, výsledek spoleèného pùsobení nìkolika rozdílných zákonù ve složitých, rozporných a mìnících se podmínkách; zákonitost projevující se jen dlouhodobì, s výjimkami, [..]
Zdroj: marxismus.cz
<< tìleso teoreticky >>