atisgroup.cz

Website:http://www.atisgroup.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy3
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (334)

1

4   0

konektivita


Schopnost systému nebo zaøízení propojit se s jinými systémy nebo zaøízeními bez dalších úprav.
Zdroj: atisgroup.cz

2

1   0

decibel


Logaritmická jednotka používaná v televizní technice nejèastìji pro porovnání dvou signálových napìtí. Takže napøíklad každých 6 dB znamená dvojnásobnou hodnotu, 20 dB desetinásobnou hodnotu, každých [..]
Zdroj: atisgroup.cz

3

1   2

multimédia


Prostøedky pro tvorbu, uchování, zpracování a pøenos dat, která obsahujé text, obrázky, zvuk, video a další typy dat.
Zdroj: atisgroup.cz

4

1   0

zkrat


Zkrat je vzájemné vodivé spojení rùzných fází v daném místì.elektrizaèní soustavy bez spojení se zemí nebo souèasnì se spojením se zemí. Mùže se jednat o náhodné nebo úmyslné spojení pøes zanedbatelný [..]
Zdroj: atisgroup.cz

5

0   0

mobilní sí


Digitální GSM mobilní telekomunikaèní sí 3.G (teprve se ve svìtì zaèíná prosazovat).
Zdroj: atisgroup.cz

6

0   0

prùmìr/špièka


Regulaèní prvek Average/Peak, který bývá souèástí objektivù s automaticky øízenou clonou, umožòuje také plynulé nastavení regulace úrovnì clony podle špièkové nebo prùmìrné hodnoty jasu scény. Toto na [..]
Zdroj: atisgroup.cz

7

0   0

støídavé napájení


Støídavé napájení je oznaèováno také symbolem ~. Pøedstavuje zdroj elektrické energie, kde úroveò výstupního napìtí a potažmo proudu má pulsující úroveò bez ohledu na tvar prùbìhu (sínusový prùbìh, ob [..]
Zdroj: atisgroup.cz

8

0   0

elektronická kontrola vstupu


Pøístupový systém je elektronické zaøízení, které provádí kontrolu vstupu jednotlivých osob nebo vjezdu jednotlivých vozidel. Totéž jako ACC, SKV a KVD. Kontrola oprávnìní ke vstupu nebo vjezdu se pro [..]
Zdroj: atisgroup.cz

9

0   0

systém kontroly vstupu


Pøístupový systém je elektronické zaøízení, které provádí kontrolu vstupu jednotlivých osob nebo vjezdu jednotlivých vozidel. Totéž jako SKV, EKV a KVD. Kontrola oprávnìní ke vstupu nebo vjezdu se pro [..]
Zdroj: atisgroup.cz

10

0   0

akumulátor


Zdroj stejnosmìrné elektrické energie urèený k její akumulaci procesem nabíjení a pro její následné uvolòování procesem vybíjení. V zabezpeèovacích a protipožárních systémech se využívá z bezpeènostní [..]
Zdroj: atisgroup.cz


Pro zobrazení všech definic slova 334 se přihlašte, prosím.