cistenebe.cz

Website:https://www.cistenebe.cz
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (28)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arsen


Arsen (As) Je toxický polokovový prvek, známý již od starověku. Antropogenním zdrojem arsenu je spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl, výroba barviv, koželužny, aplikace některých insekticidů a herbicidů, textilní a sklářský průmysl. Značné množství arsenu je obsaženo ve výluzích z elektrárenských popílků (drenážní vody z odkališť mohou [..]
Zdroj: cistenebe.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ARSÉN


Arsen (As) Je toxický polokovový prvek, známý již od starověku. Antropogenním zdrojem arsenu je spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl, výroba barviv, koželužny, aplikace některých insekticidů a herbicidů, textilní a sklářský průmysl. Značné množství arsenu je obsaženo ve výluzích z elektrárenských popílků (drenážní vody z odkališť mohou [..]
Zdroj: cistenebe.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benzen


  Benzen (sumární vzore C6H6) je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny) se sladkým zápachem. Při pokojové teplotě je to bezbarvá, hořlavá a toxická kapalina známá svými karcinogenními účinky. Hořením se uvolňují saze. Uhlovodíkový zbytek (funkční skupina) vytvořený od benzenu se nazývá fenyl. V přírodě se vyskytuje např. v ropě.   [..]
Zdroj: cistenebe.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benzo[a]pyren


Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12) Polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °. Benzo[a]pyren se nachází v uhelném dehtu, v automobilových výfukových [..]
Zdroj: cistenebe.cz
Tento význam nebyl schválen

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dioxiny


Látky nebezpečné i ve stopovém množsví. Vznikají zejména při spalovacích procesech - ať už v průymslu, v automobilech či při pálení nejrůznějších materiálů. Zvláště nebezpečné je spalování odpadu obsahujícího chlórované látky (např. PVC). V prostředí přetrvávají velmi dlouho. Zvyšují pravděpodobnost onemocnění rakovinou a poškození vývoje plodu. Di [..]
Zdroj: cistenebe.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, …) jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj. Integrovaný registr znečišťovatelů emise definuje takto: Pojmem emise se v ochraně ovzduší označuje vnášení látek do ovzduší. Je to děj, který může probíhat ustáleně, nerovnoměrně, cyklicky či n [..]
Zdroj: cistenebe.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emisní limit


Nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší.
Zdroj: cistenebe.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fugitivní emise


Znečišťující látky, u kterých nelze měřením určit všechny veličiny určené k výpočtu hmotnostního toku. Zejména se tedy jedná o emise uvolňované do atmosféry okny, dveřmi, větracími průduchy, netěsnostmi rozvodů, a veškeré emise vznikající při nakládání s rozpouštědly a při provozu zdrojů z volného prostranství.    [..]
Zdroj: cistenebe.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Imise Je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise - znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncetrací znečišťující lá [..]
Zdroj: cistenebe.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Imisní limit


Hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku. Imisní limity pro jednotlivé látky jsou určeny v Zákoně o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 sb). Zákon najdete ke stažení pod tímto odkazem (pdf 1614kb).
Zdroj: cistenebe.cz


Pro zobrazení všech definic slova 28 se přihlašte, prosím.