dalkia.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (16)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

obnovitelné zdroje energie


Obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.
Zdroj: dalkia.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

odběrné místo


Místo plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele.
Zdroj: dalkia.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

soustava zásobování teplem


Soustava tvořená zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením, které jsou vzájemně propojeny za účelem dodávky tepelné energie konečným spotřebitelům pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a ostatní technologické procesy, a to na základě licencí na výrobu a rozvod tepelné energie.
Zdroj: dalkia.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

emise


Látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komína, výfuku atd.), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem apod.
Zdroj: dalkia.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imise


Emise, které se dostaly do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise jsou následkem emisí a jejich koncentrace je stálá a nižší než u emisí. Im [..]
Zdroj: dalkia.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

předávací stanice


Zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky (páry, horké vody) na hodnoty požadované odběrným tepelným zařízením nebo domovní (objektovou) předávací stanicí a pro regulaci dodávky tepla, případně teplé vody přes navazující tepelnou síť nebo tepelné přípojky.
Zdroj: dalkia.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

domovní/objektová předávací stanice


Objektová předávací stanice je stanice, která zásobuje objekt nebo objekty, což jsou ucelená stavební díla technicky propojená jedním společným odběrným tepelným zařízením a připojená na předávací stanici. Objektem může být jeden nebo více domovních vchodů.
Zdroj: dalkia.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

odběrový diagram


Časový průběh odběru tepla, který je nedílnou součástí smlouvy dodavatele tepla s odběratelem.
Zdroj: dalkia.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

měřič tepla


Zařízení, které slouží k měření dodané tepelné energie (viz vyhláška 345/2002).
Zdroj: dalkia.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

primární dodávka tepla


Dodávka ze zdroje do předávací stanice.
Zdroj: dalkia.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 16 se přihlašte, prosím.