drg.nrc.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (36)

1

0   1

pojem


Vysvìtlení
Zdroj: drg.nrc.cz

2

0   0

alfa drg


Skupina DRG bazí, definovaných úhradovou vyhláškou, vybraných pro relativnì vysokou nákladovou homogenitu a relativnì nízkou manipulovatelnost jako DRG baze vhodné pro pøímou úhradu pomocí DRG.
Zdroj: drg.nrc.cz

3

0   0

atributy pøípadu


Atributy pøípadu, neboli pøesnìji "atributy hospitalizaèního pøípadu pro klasifikaèní systém IR-DRG 1.2" jsou informace o hospitalizaèním pøípadu, které jsou nezbytné pro správné zaøazení pøípadu hospitalizace do DRG skupiny. Atributy pøípadu jsou: hlavní diagnóza vedlejší diagnózy výkony pohlaví porodní váha zpùsob ukonèení délka pobytu [..]
Zdroj: drg.nrc.cz

4

0   0

case-mix


Pojem Case-Mix mùže dle kontextu nabývat dvou významù: Skladba pøípadù: pojem Case-Mix v obecné rovinì znamená skladbu nebo sestavu hospitalizaèních pøípadù (také je pøekládán ménì vhodnì jako „smìs pacientù“). Suma relativních vah pøípadù: Case-Mix jako èíselná hodnota je souèet relativních vah všech pøípadù ukonèených v urèitém èasovém obdob [..]
Zdroj: drg.nrc.cz

5

0   0

case-mix index


Case-Mix Index je index prùmìrné spotøeby zdrojù na jeden pøípad pro definovanou jednotku (napø. nemocnici, kraj, ÈR) a období (napø. rok). Case Mix Index zdravotnického zaøízení je suma Relativních vah pøípadù hospitalizace dìlená poètem pøípadù léèených v urèitém období.
Zdroj: drg.nrc.cz

6

0   0

complication & comorbidity


Komplikace a pøidružená nemoc; v kontextu DRG jde o komplikace a pøidružené nemoci pøípadu hospitalizace.  Pøidružená nemoc existuje pøi pøijetí; komplikace vzniká až po pøijetí. Pro klasifikaci IR-DRG nemá rozlišení mezi komplikací a pøidruženou nemocí žádný význam. Diagnóza se na místì vedlejší diagnózy pøípadu mùže uplatnit pro potøeby klas [..]
Zdroj: drg.nrc.cz

7

0   0

èíselník relativních vah


Èíselník obsahující pro jednotlivé DRG (skupiny): kód a název DRG hodnotu relativní váhy prùmìrnou délku pobytu (ALOS) horní a dolní trim-point pøípadnì další informace (napø. informace o nákladech nebo èetnosti pøípadù v DRG)
Zdroj: drg.nrc.cz

8

0   0

drg


Diagnosis Related Group (pl. Groups), dle kontextu: viz DRG (skupina) viz DRG báze viz DRG (systém) viz DRG markery
Zdroj: drg.nrc.cz

9

0   0

drg


DRG je skupina pøípadù hospitalizace klinicky a ekonomicky podobných. Pøípad hospitalizace je zaøazen do DRG na základì atributù pøípadu.
Zdroj: drg.nrc.cz

10

0   0

drg


Klasifikaèní systém typu case-mix zaøazující pøípady hospitalizace do nákladovì a klinicky podobných skupin, tzv. DRG (pl. DRGs).
Zdroj: drg.nrc.cz


Pro zobrazení všech definic slova 36 se přihlašte, prosím.