e-api.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (10)

1

0   0

lido anthony "lee" iacocca


Proslulý pøedev¹ím jako vynikající mana¾er, který dokázal restrukturalizovat spoleènost Chrysler...
Zdroj: e-api.cz

2

0   0

prùmyslové in¾enýrství


mladý multidisciplinární obor, který øeší aktuální potøeby podnikù v oblasti moderního prùmyslového managementu. Kombinuje technické znalosti in¾enýrských oborù s poznatky z podnikového øízení a jejich pomocí racionalizuje, [..]
Zdroj: e-api.cz

3

0   0

prùmyslový in¾enýr


odborník vìnující se prùmyslovému in¾enýrství. Oborem jeho èinnosti je zlepšování procesù, tvorba norem, prùmyslová moderace, zavádìní metod PI a principù štíhlé výroby, zvyšování kvality, eliminace plý [..]
Zdroj: e-api.cz

4

0   1

pull systém


metoda øízení (plánování) výroby, kde následující pracovištì signalizuje pomocí Kanban karty své potøeby pøedchozím pracovištím. Pomocí Kanban karty je pøesnì urèeno, jaký produkt/materiál je potøeba, v jakém [..]
Zdroj: e-api.cz

5

0   0

re-engineering


radikální zmìna procesù, které pøedchází urèení firemních cílù a priorit.
Zdroj: e-api.cz

6

0   0

standardizovaná práce


pøesné procedury pro ka¾dého operátora ve výrobním procesu. Standardizovaná práce poskytuje dokumentaci procesu pro ka¾dou smìnu, sni¾uje ne¾ádoucí kolísavost výkonu, usnadòuje zaškolení nových operátorù, sni¾uje nehody a stres a je v&y [..]
Zdroj: e-api.cz

7

0   1

supermarket


supermarket ve výrobì pøedstavuje novou formu skladování a nahrazuje konvenèní sklad, jak ho známe. Supermarket se pøevá¾nì pou¾ívá pøi zavádìní principu tahu v materiálovém toku. Pøedstavuje sklad hotových výrobkù nebo zásob, ve kter [..]
Zdroj: e-api.cz

8

0   0

špagetový diagram


mapa, na které je pomocí èáry zachycena pøesná trasa pohybu pracovníka nebo materiálu.
Zdroj: e-api.cz

9

0   0

štíhlá výroba


soubor nástrojù a principù, kterými se soustøeïujeme na výrobu – výrobní pracovištì, linky, strojní zaøízení, výrobní pracovníci. Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu...
Zdroj: e-api.cz

10

0   1

nacházíte se zde


Publikaèní èinnost > Èasopis ÚSPÌCH - PRODUKTIVITA A INOVACE V SOUVISLOSTECH > 2/2009: ©tíhlá logistika > Slovník prùmyslového in¾enýrství - 2. èást
Zdroj: e-api.cz