it-slovnik.cz

Website:https://it-slovnik.cz/
Obdržené pozitivní hlasy108
Obdržené negativní hlasy83
Karma:24 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (2054)

1

0   0

net framework


NET Framework ("dotnet") - je název softwarové technologie dostupné v operaèním systému Windows. Je to prostøedí pro bìh aplikací a poskytuje jim i potøebné knihovny. Je to v podstatì jak [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

2

0   0

1c company


1C Company je ruská poèítaèová spoleènost zabývající se vývojem a prodejem herního software. Mezi jejich hry patøí napøíklad hra IL-2 Sturmovik nebo Pacific Fighters.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0   0

2k czech


2K Czech (døíve Illusion Softworks) je spoleènost zabývající se vývojem herního software. Má sídlo v Brnì.
Zdroj: it-slovnik.cz

4

0   0

2k games


2K Games je poèítaèová firma pùsobící na poli herního software. Vydali napøíklad hru Serious Sam 2 nebo Stronghold 2.
Zdroj: it-slovnik.cz

5

0   0

3.5mm jack


3.5mm jack - oznaèení pro konektor, který se èasto používá pro pøipojení sluchátek èi mikrofonu k poèítaèi
Zdroj: it-slovnik.cz

6

0   0

3apl


3APL - An Abstract Agent Programming Language - je experimentální nástroj a programovací jazyk na tvorbu agentních a multi-agentních systémù.
Zdroj: it-slovnik.cz

7

1   0

3d


3D - zkratka pro "trojdimenzionální" neboli "trojrozmìrný". Oznaèuje prostor, který lze popsat pomocí 3 rozmìrù. Je to zpùsob trojrozmìrného (trojdimenzionálního) zobrazení objektù.
Zdroj: it-slovnik.cz

8

0   0

3d tiskárna


3D tiskárna je zaøízení schopné vytvoøit reálný trojrozmìrný objekt na základì poèítaèového modelu. 3D tiskárna zpravidla nanáší roztavenou umìlou hmotu postupnì po vrstvách a j [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

9

0   0

3g


3G - oznaèení pro tøetí generaci standardù a technologií pro mobilní networking
Zdroj: it-slovnik.cz

10

0   0

3gp


3GP je formát multimediálních souborù. Tyto soubory se používají èasto na mobilních telefonech a PDA.
Zdroj: it-slovnik.cz


Pro zobrazení všech definic slova 2054 se přihlašte, prosím.