javys.sk

Website:https://www.javys.sk
Obdržené pozitivní hlasy15
Obdržené negativní hlasy8
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (810)

1

1   0

bánkiho turbína


Rovnakotlaková vodná turbína (rovnaký tlak pred turbínou i za turbínou) s dvojnásobným prietokom vody (voda preteká obežným okruhom), výrobne nenároèná. Použitie vhodné pre malé vodn [..]
Zdroj: javys.sk

2

1   0

elektrický výkon


Elektrický výkon jednosmerného elektrického prúdu a napätia pri súhlasne zvolených kladných smeroch elektrického napätia U a elektrického prúdu I je daný vzahom P = U . I. Základn [..]
Zdroj: javys.sk

3

1   0

emisia


Emisia je z fyzikálneho h¾adiska proces vysielania èastíc (žiarenia) látkou, prièom najèastejšie ide o emisiu elektrónov. Pod¾a druhu dodanej energie sa rozlišuje medzi emisiou tepelnou (t [..]
Zdroj: javys.sk

4

1   0

lignit


Geologicky najmladšie pevné fosílne palivo s relatívne nízkou výhrevnosou.
Zdroj: javys.sk

5

1   0

magnetizmus


Schopnos vzájomného pôsobenia látky a magnetického po¾a. Magnetické deje sú priamym následkom elektrických dejov. Pojmom magnetizmus tiež oznaèujeme vedný odbor skúmajúci vznik magnet [..]
Zdroj: javys.sk

6

1   0

mlecí okruh


Okruh, v ktorom dochádza k rozomletiu tuhého paliva alebo vápenca na jemné èastice (pozri heslo vápencová suspenzia). Všetky zariadenia urèené na prípravu uho¾ného prášku tvoria mlecí [..]
Zdroj: javys.sk

7

1   0

turbína


V turbíne sa uskutoèòuje premena tepelnej (vnútornej) a/alebo kinetickej energie pracovnej látky (pary, plynu, vzduchu, vody) na energiu mechanickú (rotácia hriade¾a). Turbína je roztáèaná [..]
Zdroj: javys.sk

8

1   1

plynojem


Zariadenie na uskladòovanie plynu. V plynárenstve sa používajú nadzemné a podzemné plynojemy. Nadzemné plynojemy sa rozde¾ujú na mokré, suché a tlakové. Podzemné plynojemy sú kolektorov [..]
Zdroj: javys.sk

9

1   0

watt


Watt je jednotkou výkonu a vyjadruje množstvo práce za sekundu (W = J/s).
Zdroj: javys.sk

10

1   0

watt


Elektrický výkon sa udáva v elektrických wattoch. Tak napríklad reaktor VVER 440 má elektrický výkon 440 elektrických megawattov (niekedy oznaèovaných ako MWe) pri tepelnom výkone 1 375 te [..]
Zdroj: javys.sk


Pro zobrazení všech definic slova 810 se přihlašte, prosím.