vimevic.cz

Website:http://www.vimevic.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy5
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (340)

1

2   0

hologram


Laserem poøízený snímek, který vytváøí trojrozmìrný obraz. Používá se u platebních karet jako preventivní opatøení proti padìlání.
Zdroj: vimevic.cz

2

1   0

debetní karta


Debetní karta je platební karta umožòující èerpat vlastní prostøedky uložené na bìžném nebo obdobném úètu (výjimeènì s povoleným debetem).
Zdroj: vimevic.cz

3

1   0

transakce


Bezhotovostní platba prostøednictvím platební karty za zboží nebo služby anebo výbìr hotovosti kartou. Probíhá v nìkolika fázích: zahájení s ovìøením držitele, sc [..]
Zdroj: vimevic.cz

4

1   0

web


Celosvìtová sí elektronické komunikace. 
Zdroj: vimevic.cz

5

1   0

webová stránka


Internetová adresa, na kterých fyzická nebo právnická osoba poskytuje informace dalším úèastníkùm webu. Mùže obsahovat odkazy na jiné webové stránky, kde se nalézaj [..]
Zdroj: vimevic.cz

6

1   1

www


Èást internetu umožòující snadnou navigaci v síti použitím grafických uživatelských rozhraní a hypertextových odkazù mezi rùznými adresami. Také se oznaèuje jako w [..]
Zdroj: vimevic.cz

7

0   0

pojem èesky


Vysvìtlení
Zdroj: vimevic.cz

8

0   0

3d secure


Protokol definující pravidla pro bezpeèné platby na internetu z pohledu všech tøí úèastníkù transakce - držitele, obchodníka a platebního systému. Je podporovaný vše [..]
Zdroj: vimevic.cz

9

0   0

acquirer


Zúètovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními spoleènostmí, zpracovává transakce platebními kartami (pøímo nebo prostøednictvím tøetí strany) a zajiš [..]
Zdroj: vimevic.cz

10

0   0

akceptace karet


Proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovnostní platba u obchodníka, výbìr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmínìna udìlením pøíslušné [..]
Zdroj: vimevic.cz


Pro zobrazení všech definic slova 340 se přihlašte, prosím.