vimevic.cz

Website:http://www.vimevic.cz
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy8
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (340)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Hologram


Laserem poøízený snímek, který vytváøí trojrozmìrný obraz. Používá se u platebních karet jako preventivní opatøení proti padìlání.
Zdroj: vimevic.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ATM


Zkratka pro Automated Teller Machine, viz Bankomat.
Zdroj: vimevic.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Debetní karta


Debetní karta je platební karta umožòující èerpat vlastní prostøedky uložené na bìžném nebo obdobném úètu (výjimeènì s povoleným debetem).
Zdroj: vimevic.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Rozhraní


Sdílená spoleèná hranice mezi dvìma komunikaèními systémy: v praxi spoleèné protokoly a formáty zpráv používané k pøedávání kontrolních informací a dat mezi systémy a umožò [..]
Zdroj: vimevic.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Transakce


Bezhotovostní platba prostøednictvím platební karty za zboží nebo služby anebo výbìr hotovosti kartou. Probíhá v nìkolika fázích: zahájení s ovìøením držitele, schválení (autorizace) [..]
Zdroj: vimevic.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

web


Celosvìtová sí elektronické komunikace. 
Zdroj: vimevic.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Webová stránka


Internetová adresa, na kterých fyzická nebo právnická osoba poskytuje informace dalším úèastníkùm webu. Mùže obsahovat odkazy na jiné webové stránky, kde se nalézají další relevantní [..]
Zdroj: vimevic.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


Èást internetu umožòující snadnou navigaci v síti použitím grafických uživatelských rozhraní a hypertextových odkazù mezi rùznými adresami. Také se oznaèuje jako web.  [..]
Zdroj: vimevic.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojem èesky


Vysvìtlení
Zdroj: vimevic.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

3D secure


Protokol definující pravidla pro bezpeèné platby na internetu z pohledu všech tøí úèastníkù transakce - držitele, obchodníka a platebního systému. Je podporovaný všemi kartovými asoc [..]
Zdroj: vimevic.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 340 se přihlašte, prosím.