Význam utilitarismus
Co znamená slovo utilitarismus? Zde naleznete 4 významů slova utilitarismus. Můžete také přidat význam slova utilitarismus sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utilitarismus


(lat. utilis, užitečný), přesvědčení, že lidské jednání se ospravedlňuje užitečností a prospěšností.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utilitarismus


Etické uèení spatøující mravnost pøedevším v užiteènosti, prospìšnosti jedince ostatním, protiklad deontologie. Pùvodnì snaha o zabezpeèení nejvyššího štìstí pro nejvìtší poèet lidí, postupn [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utilitarismus


Stanovisko užitečnosti; princip zastávaný v etice, sociální filosofii a také ekonii a právu, který činí užitek a štěstí člověka mravním měřítkem lidského jednání, posuzuje tedy jednání nikoli podle smýšlení, nýbrž podle reálných důsledků.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

utilitarismus


Utilitarismus (z latinského utile, utilis, užitečný) je filosofický a etický směr, který za cíl a měřítko lidského jednání pokládá hledání blaha, prospěchu, užitku a naopak omezování utrpení a bolesti [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< tyché utopie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam