Význam Etický kodex
Co znamená slovo Etický kodex? Zde naleznete 8 významů slova Etický kodex. Můžete také přidat význam slova Etický kodex sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Etický kodex


Etický kodex upřesňuje etická pravidla důležitá pro všechny pracovníky organizace. Často obsahuje nejen vizi etiky organizace, ale i metody postupného zavádění etiky do praxe. Všem pracovníkům musí být zřejmé, že za tímto dokumentem stojí celé vedení a celý podnik a také, že díky němu se lehčeji přiblíží ke splnění podnikové strategie
Radek - 5. května 2020

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etický kodex


Soubor etických norem èi standardù pro výkon urèitého povolání nebo odborné práce obecnì. Etické kodexy má vìtšina tzv. „pomáhajících profesí“, napøíklad lékaøi, zdravotní sestry, psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, manželští a rodinní poradci. Tam, kde se ve službách pro urèitou cílovou populaci (jako jsou právì problémoví uživatel [..]
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etický kodex


Etický kodex je nástrojem, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity podniku (profesního sdružení, asociace firem atd.) a jednání všech jeho zaměstnanců (členů) odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, které vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání. Ustanovení etického kode [..]
Zdroj: csr-online.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etický kodex


Etická kodex je souborem dobrovolně přijatých etických pravidel uplatňovaných jeho signatáři, což jsou zejména obchodníci, při přechodu na euro. Dodržo [..]
Zdroj: zavedenieura.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etický kodex


r Ethikkodex
Zdroj: pamprofi.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etický kodex


dokument stanovující základní principy etického chování
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etický kodex


– dokument upravující obecná i konkrétní pravidla v rùzných profesích, organizacích, firmách, … Jednotlivé podniky si mohou vytvoøit vlastní etický kodex pro všechny své zamìstnance. Zvláštním typem e [..]
Zdroj: kingstyle.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etický kodex


Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Svůj etický kodex mají např. lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a dal [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< ESRB Eurosystém >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam