drogy-info.cz

Website:https://www.drogy-info.cz
Obdržené pozitivní hlasy27
Obdržené negativní hlasy35
Karma:-7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (311)

1

6   2

rodina


Malé spoleèenství lidí spojených pokrevními a dalšími pøíbuzenskými vztahy, kde každý má svou roli. Základní charakteristiky fungující rodiny jsou: vzájemné uspokojování psychických potøeb dìtí a jejich rodièù, trvalost a hloubka citových vztahù a spoleèná budoucnost. Pro rodinu je rovnìž pøíznaèné, že princip [..]
Zdroj: drogy-info.cz

2

2   2

adiktologie


Obor èi odborná disciplina zabývající se zneužíváním drog, drogovými závislostmi a odbornou pomocí osobám a skupinám, které jsou drogami ohroženy. Mùže mít èistì medicínský nebo mezioborový charakter. Pojem se vyskytuje v názvech odborných spoleèností, knih a èasopisù. V ÈR vychází od r. 2001 odborný èasopis ADIKT [..]
Zdroj: drogy-info.cz

3

2   1

agonista


Látka, která pùsobením na neuronový receptor vyvolává shodné reakce jako látka porovnávaná: napøíklad metadon je agonistou heroinu èi morfinu na opiátových receptorech.
Zdroj: drogy-info.cz

4

2   2

infekce


Proces, pøi kterém dochází k porušení rovnováhy v organismu po té, co mikroorganismy napadnou hostitele a vyvolají místní a celkovou reakci. Mikroorganismy mohou být patogenní a pak vyvolají infekci, pokud je dostateèná infekèní dávka, tj. poèet mikroorganismù nutný k vyvolání infekce. Pøíležitostné (oportunní, fakultat [..]
Zdroj: drogy-info.cz

5

2   1

krize


V psychosociální oblasti je krize definována jako dùsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálnì pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v pøijatelném èase a navyklým zpùsobem. K charakteristikám krize patøí: (1) obvykle dojde k opouzdøení a [..]
Zdroj: drogy-info.cz

6

1   1

aplikace


Zpùsob podávání, tj. cesta, kterou je látka zavedena do tìla, napø.: užití orální (ústy), intravenosní (do žíly), subkutánní (podkožní), intramuskulární (injekènì do svalu), inhalací, kouøením nebo absorbováním skrz kùži nebo sliznicí jako jsou sliznice v ústní dutinì nebo nosní sliznice (šòupání, „sniffing“ [..]
Zdroj: drogy-info.cz

7

1   2

extáze


Viz MDMA
Zdroj: drogy-info.cz

8

1   1

interpersonální dovednosti


Interpersonální dovednosti dovolují jedinci uspokojovat své potøeby v souladu s druhými. V protidrogové prevenci vycházíme z pøedstavy, že jejich zlepšení zvyšuje pravdìpodobnost vyhnutí se droze èi odchodu od ní. Základní interpersonální dovedností je schopnost komunikace, v jejímž základu je uvìdomìní si svých pocit [..]
Zdroj: drogy-info.cz

9

1   1

khat


Listy a pupeny východoafrické rostliny Catha edulis, které se žvýkají nebo se z nich vaøí nápoj. Užívá se také v nìkterých èástech východního Støedozemí a severní Afriky. Jde o stimulans s úèinky podobnými amfetaminùm. Masivní užívání mùže vést k závislosti a somatickým nebo psychickým zdravotním problémùm po [..]
Zdroj: drogy-info.cz

10

1   1

laps


Jednorázové, izolované užití alkoholu nebo drog po období abstinence („uklouznutí“).
Zdroj: drogy-info.cz


Pro zobrazení všech definic slova 311 se přihlašte, prosím.