drogy-info.cz

Website:https://www.drogy-info.cz
Obdržené pozitivní hlasy29
Obdržené negativní hlasy40
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (311)

1

7 Thumbs up   3 Thumbs down

rodina


Malé spoleèenství lidí spojených pokrevními a dalšími pøíbuzenskými vztahy, kde každý má svou roli. Základní charakteristiky fungující rodiny jsou: vzájemné uspokojování psychických potøeb dìtí a jejich rodièù, trvalost a hloubka citových vztahù a spoleèná budoucnost. Pro rodinu je rovnìž pøíznaèné, že princip soužití a sdílení je povýšen na výchov [..]
Zdroj: drogy-info.cz

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

ADIKTOLOGIE


Obor èi odborná disciplina zabývající se zneužíváním drog, drogovými závislostmi a odbornou pomocí osobám a skupinám, které jsou drogami ohroženy. Mùže mít èistì medicínský nebo mezioborový charakter. Pojem se vyskytuje v názvech odborných spoleèností, knih a èasopisù. V ÈR vychází od r. 2001 odborný èasopis ADIKTOLOGIE. [..]
Zdroj: drogy-info.cz

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

agonista


Látka, která pùsobením na neuronový receptor vyvolává shodné reakce jako látka porovnávaná: napøíklad metadon je agonistou heroinu èi morfinu na opiátových receptorech.
Zdroj: drogy-info.cz

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

infekce


Proces, pøi kterém dochází k porušení rovnováhy v organismu po té, co mikroorganismy napadnou hostitele a vyvolají místní a celkovou reakci. Mikroorganismy mohou být patogenní a pak vyvolají infekci, pokud je dostateèná infekèní dávka, tj. poèet mikroorganismù nutný k vyvolání infekce. Pøíležitostné (oportunní, fakultativní) infekce se uplatní pøi [..]
Zdroj: drogy-info.cz

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

KRIZE


V psychosociální oblasti je krize definována jako dùsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálnì pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v pøijatelném èase a navyklým zpùsobem. K charakteristikám krize patøí: (1) obvykle dojde k opouzdøení a øešení bìhem 1-6 týdnù, (2) [..]
Zdroj: drogy-info.cz

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

kříže


V psychosociální oblasti je krize definována jako dùsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálnì pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v pøijatelném èase a navyklým zpùsobem. K charakteristikám krize patøí: (1) obvykle dojde k opouzdøení a øešení bìhem 1-6 týdnù, (2) [..]
Zdroj: drogy-info.cz

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Kríže


V psychosociální oblasti je krize definována jako dùsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálnì pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v pøijatelném èase a navyklým zpùsobem. K charakteristikám krize patøí: (1) obvykle dojde k opouzdøení a øešení bìhem 1-6 týdnù, (2) [..]
Zdroj: drogy-info.cz

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

aplikace


Zpùsob podávání, tj. cesta, kterou je látka zavedena do tìla, napø.: užití orální (ústy), intravenosní (do žíly), subkutánní (podkožní), intramuskulární (injekènì do svalu), inhalací, kouøením nebo absorbováním skrz kùži nebo sliznicí jako jsou sliznice v ústní dutinì nebo nosní sliznice (šòupání, „sniffing“), rektum nebo genitálie. Zpùsob podávání [..]
Zdroj: drogy-info.cz

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

extáze


Viz MDMA
Zdroj: drogy-info.cz

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

INTERPERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI


Interpersonální dovednosti dovolují jedinci uspokojovat své potøeby v souladu s druhými. V protidrogové prevenci vycházíme z pøedstavy, že jejich zlepšení zvyšuje pravdìpodobnost vyhnutí se droze èi odchodu od ní. Základní interpersonální dovedností je schopnost komunikace, v jejímž základu je uvìdomìní si svých pocitù a potøeb a pøijetí jejich exi [..]
Zdroj: drogy-info.cz


Pro zobrazení všech definic slova 311 se přihlašte, prosím.