Význam Infrastruktura
Co znamená slovo Infrastruktura? Zde naleznete 12 významů slova Infrastruktura. Můžete také přidat význam slova Infrastruktura sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Termín infrastruktura může označovat všechny dlouhodobé základní vybavení personálu, materiálu nebo institucionální povahy, které zajišťují fungování divize ekonomiky práce. Můžete měnit dané infrastruktury (klima, umístění, lidé), infrastruktury, osobními navrhl a vytvořil státní infrastruktury (ekonomický řád, státní obchodní a vládní investice d [..]
Zdroj: imsware.de

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


materiálně technické vybavení a zabezpečení firmy nebo i státu (doprava, spoje, energie apod.)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Infrastruktura (z franc. infra-structure, doslova: co je pod stavbami) je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených strukturálních prvků, které pak udržují celou strukturu pohromadě. Obvykle se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Souhrn materiálních, institucionálních a personálních pøedpokladù zajišujících existenci a všestranný rozvoj spoleènosti. Jedná se o dopravní, komunikaèní, energetické, vzdìlávací, zdr [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zaøízení pøevážnì veøejných služeb, která jsou k dispozici v zásadì všem obyvatelùm spádového území. Oblast národního hospodáøství zajišující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).
Zdroj: stavimedum.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zaøízení pøevážnì veøejných služeb, která jsou k dispozici v zásadì všem obyvatelùm spádového území. Oblast národního hospodáøství zajišující podmínky pro rozvoj ekonomiky ( [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky ( [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).
Zdroj: cip-stavby.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového úze [..]
Zdroj: gservis.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infrastruktura


Skupina národohospodářských odvětví zajišťujících předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky, především průmyslové a zemědělské výroby. Obvykle jde o vybudování dopravních systémů, spojů, energetických [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Infrastruktura


soubor odvìtví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce
Zdroj: islo.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky ( [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

<< IFRS ITIL >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam