Význam Infrastruktura
Co znamená slovo Infrastruktura? Zde naleznete 12 významů slova Infrastruktura. Můžete také přidat význam slova Infrastruktura sami

1

2   0

Infrastruktura


Termín infrastruktura může označovat všechny dlouhodobé základní vybavení personálu, materiálu nebo institucionální povahy, které zajišťují fungování divize ekonomiky práce. Můžete měnit dané infrastruktury (klima, umístění, lidé), infrastruktury, osobními navrhl a vytvořil státní infrastruktury (ekonomický řád, státní obchodní a vládní investice d [..]
Zdroj: imsware.de

2

1   0

Infrastruktura


materiálně technické vybavení a zabezpečení firmy nebo i státu (doprava, spoje, energie apod.)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1   0

Infrastruktura


Infrastruktura (z franc. infra-structure, doslova: co je pod stavbami) je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených strukturálních prvků, které pak udržují celou strukturu pohromadě. Obvykle se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

Infrastruktura


Souhrn materiálních, institucionálních a personálních pøedpokladù zajišujících existenci a všestranný rozvoj spoleènosti. Jedná se o dopravní, komunikaèní, energetické, vzdìlávací, zdr [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zaøízení pøevážnì veøejných služeb, která jsou k dispozici v zásadì všem obyvatelùm spádového území. Oblast národního hospodáøství zajišující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).
Zdroj: stavimedum.cz

6

0   0

Infrastruktura


soubor odvìtví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce
Zdroj: islo.cz

7

0   0

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zaøízení pøevážnì veøejných služeb, která jsou k dispozici v zásadì všem obyvatelùm spádového území. Oblast národního hospodáøství zajišující podmínky pro rozvoj ekonomiky ( [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

8

0   0

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky ( [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

9

0   0

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).
Zdroj: cip-stavby.cz

10

0   0

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového úze [..]
Zdroj: gservis.cz

11

0   0

Infrastruktura


Skupina národohospodářských odvětví zajišťujících předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky, především průmyslové a zemědělské výroby. Obvykle jde o vybudování dopravních systémů, spojů, energetických [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

12

0   1

Infrastruktura


Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky ( [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

Přidat význam slova Infrastruktura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< IFRS ITIL >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam