stavimedum.cz

Obdržené pozitivní hlasy46
Obdržené negativní hlasy40
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (786)

1

3   0

podkroví


Pøístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, urèený k úèelovému využití.
Zdroj: stavimedum.cz

2

2   0

zastavitelné území


Zastavitelné území tvoøí plochy vhodné k zastavìní, vymezené schváleným územním plánem obce, pøípadnì regulaèním plánem.
Zdroj: stavimedum.cz

3

2   0

arondace


v pøekladu „zaokrouhlování“. Dostavba èásteènì zastavìného území mìsta nebo venkovského sídla, která je postupnì dotváøí, doplòuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úprav [..]
Zdroj: stavimedum.cz

4

2   1

doprava tranzitní


Doprava, jež územím projíždí a nemá v nìm východisko ani cíl.
Zdroj: stavimedum.cz

5

2   1

ekologie


Vìda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a spoleèenstev, vztahy organismù a jejich životního prostøedí. Viz též ekosystém
Zdroj: stavimedum.cz

6

2   4

komunikace


Úèelovì a hmotnì vymezené dopravní spojení urèené k pohybu dopravních prostøedkù, chodcù, zvíøat, k pøemísování hmot, kapalin, plynù a energií. Podle povahy a druhu se dìlí na [..]
Zdroj: stavimedum.cz

7

2   1

konurbace


Soumìstí, spojení dvou nebo více mìst v jeden celek se zachováním správní samostatnosti mìst.
Zdroj: stavimedum.cz

8

2   0

recipient


Vodní tok nebo nádrž tvoøící souèást hydrologického povodí odvodòovaného území.
Zdroj: stavimedum.cz

9

2   1

sídelní útvar


Každá jednotka osídlení, která tvoøí uzavøený, od jiných jednotek osídlení prostorovì oddìlený celek. Typy sídel: venkovské (samota, ví ska, vesnice), mìstské (mìsteèko, mìsto), pøechodné.
Zdroj: stavimedum.cz

10

2   0

suterén


podlaží, které se zcela nebo èásteènì nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).
Zdroj: stavimedum.cz


Pro zobrazení všech definic slova 786 se přihlašte, prosím.