Význam asymetrická kryptografie
Co znamená slovo asymetrická kryptografie? Zde naleznete 3 významů slova asymetrická kryptografie. Můžete také přidat význam slova asymetrická kryptografie sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asymetrická kryptografie


moderní zpùsob šifrování založený na nevratnosti nìkterých matematických procesù (eliptické køivky, prvoèísla aj. - vybrané procesy jsou výpoèetnì pøíliš nároèné). Zprávu je pak možné s daným klíèem z [..]
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asymetrická kryptografie


Asymetrická kryptografie slouží k šifrování dat a vytváøení elektronického podpisu. Pøi kódování využívá jiné èásti šifrovacího klíèe pro zakódování a jiné èásti pro odkódování dat. Dohromady se oba k [..]
Zdroj: trustport.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asymetrická kryptografie


Asymetrická kryptografie (kryptografie s veřejným klíčem) je skupina kryptografických metod, ve kterých se pro šifrování a dešifrování používají odlišné klíče. To je základní rozdíl oproti symetrické [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< astigmatizmus ATM >>