Význam bøit
Co znamená slovo bøit? Zde naleznete 2 významů slova bøit. Můžete také přidat význam slova bøit sami

1

0   0

bøit


ostrá hrana, kterou jsou opatøeny rùzné èlánky opevnìní ve smìru oèekávaného útoku
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

2

0   0

bøit


Do hrany vytažený povrch válcových vìží. Smìøoval do smìru ohrožení a vzniklé zešikmení zmenšovalo úhel dopadu projektilù a tím i jejich destruktivní úèinek. Trojúhelný bøit mohl být pøípadnì vytvoøen pìtibokým utváøením hranaté vìže.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

Přidat význam slova bøit
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< bradlo cimbuøí >>